Cila Ishte Pyetja E Lumir Abdixhikut Qe E La Pa Tekst Albin Kurtin, Do Habiteni Edhe Ju Me Kete Pyetje

admin 0

Cila Ishte Pyetja E Lumir Abdixhikut Qe E La Pa Tekst Albin Kurtin, Do Habiteni Edhe Ju Me Kete Pyetje

Abdixhiku: Unë e pyeta Kurtin sa do të rri,tet ekonomia, ky foli për klasën e mes,me në Gjermani.Lumir Abdixhiku ka reag,uar ndaj fjalimit të Kurtit i cili i tha opoz,itës të ‘mos e kriti,kojnë për të ardh men”“Kur flet për liberali,zimin, flet për përm,bushje të kri,tereve, e ankohesh se imazhi i ven,dit nuk është i mirë. A janë plot,ësuar kriteret apo jo? Nëse janë plotësu, është çështje tek,nike. Kryeministri foli se si s’është populist. Foli për klasën e mes,me në Gjermani. Iu shmang përgj,igjeve.
A s’është kjo ajo që bëjnë pop,ulistët? Unë e pyeta thjesht sa do të jetë rri,tja ekonomike, sa do të jetë papu,nësia. Nëse është 4 tregoni që është 4, mos na folni për klas,ën e mesme në Gjermani se s’bëni ndryshim. Qe një pyet,je për të tashmen pra, kur do të vij,në vak,s,ci,jnat, jo dona,cione, kur do t’i bleni?”, ka thënë Abdixhiku.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *