DHIMBJE E MADHE/ Avokatet E Rexhep Selimit Japin Lajmin E ”Hidhur” Qe Askush Se Kishte Menduar !!

admin 0

DHIMBJE E MADHE/ Avokatet E Rexhep Selimit Japin Lajmin E ”Hidhur” Qe Askush Se Kishte Menduar !!

Ekipi mbrojtës i ish-inspek,torit të përgjithshëm të UÇK-së, Rexhep Selimi, e ka dorëz.uar në Gj ykatën Speciale një para shtresë, përmes së cilës e sfidon formën e ndjekjes pe.nale të Selimit në kuadër të asaj që Spec,ialja po e quan Ndërma,rrje e përbashkët kri mi,nale David Young dhe Geoffrey Roberts
Avokatë të Seli mit, kane thene se Ndërm.arrja e përbashkët kr,m inale (NPK) është konstrukt i krijuar përmes një analize sele.ktive të një numri të kufizuar të çështjeve pas Luf.tës së Dytë Botërore dhe konventave ndërkom.bëtare.Të dy avokat,ët kanë rreshtuar edhe ras tet kur përd oret termi “Ndërm,arrje e pë,rbashkët kri mi,nale.
“Siç është njohur nga gjyqtari i proc,edurës paraprake, NPK, siç aplikohet në gjy.katat, ka tri forma të da,llueshme: a NPK I (forma themelore) përshkruan përgj.egjësinë individuale kur “të gjithë bashkë,kryerësit, duke vepruar në përpu.thje me një qëllim të përbashkët, pose.dojnë të njëjtin që.llim kr imin,al.

Megjithëse secili nga pjesëma,rrësit mund të kryejë një rol të ndry,shëm. NPK II (formë sistemike) “karak.terizohet nga ekzist.enca e një sistemi të organizuar, veçanërisht në rastin e kampeve të përqendrimit ose të para bur.gimit. c NPK III (forme e zgjeruar) për.shkruan përgjegjësinë individuale në situa,ta “Që përfshin një qëllim të përb.ashkët për të kryer një kr. im kur një nga autorët e kri, mit kryen një akt i cili, megjithëse është jashtë planit të përbashkët, është gjithsesi i natyrshëm dhe p asoja e parashik..ueshme e efektit të këtij qëllimi është e përbas,hkët”, thuhet në para,shtresë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *