Donika Gervalla I’a Mbyll Gojen Gjithe Kundershtareve Me Veprimin E Fundit Ndaj Serbise !!

admin 0

Donika Gervalla I’a Mbyll Gojen Gjithe Kundershtareve Me Veprimin E Fundit Ndaj Serbise !!

Mini stres se Punes se Serbise, Darija Kisiq Tepav.çeviq nuk i eshte lejuar hyrja ne ter ritorin e Republikes se Kosoves.
Kete e konfir.muan per Telegrafin nga Mini.stria e Puneve te Jashtme dhe Diaspores se Repub.likes se Kosoves. Mini stria e Puneve te Jashtme dhe Dias.pores nuk i ka aprovuar kerkesen per hyrje ne Kosoves znj. Darija Kisic Tepav cevic
Ndry she, ministrja e Pu.nes ne Serbi, Darija Kisiq-Tepav çeviq, mbreme nuk eshte leju.ar te hyje ne Kosove. Siç eshte rapor.tuar Tepavçeviq kishte plani fikuar te mbante nje provim me studentet e vitit te trete ne Departa.mentin e Epide miologjise ne Fakultetin e Mitro.vices se Veriut.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *