Donika Gervalla ”trondite” te gjithe, ja cili do jete ligji i rradhes qe po frikohen te gjithe !!

admin 0


Ministra e Punëve te Jash.tme, Donika Gërvalla ka thënë se ndryshim plote.simi i ligjit per zgjedhje do te shkoje deri ne fund dhe se do ti munde.sohet diaspores votimi ne amba.sada e konsullata.

Kemi prem.tuar qe ligji i pare qe do te mira.tohet gjatë mandatit tonë do të jetë ai që i mundeson mer.gates te votoje ne amba.sadat dhe konsullatat tona. Sot po fillo.jme me hapat e pare ne kete drej tim.
Ligji i radhes do te jete ai per konfi.skimin e pasurise se pali gjshme. Shume ligje të tjera do te vijo.jne si rezultat i vull.netit te shprehur qytetar per ndry.shim me 14 shkurt. Ndryshimi duke ndej.tur dhe duke pritur nuk vjen. Nevojiten hapa te shpe.jte dhe te guxim shëm.

Zgjedhja e Presi.dentes eshte çeshtje ditesh dhe po pritet me padurim nga te gjithe. Ate nuk mund ta ndalin lojerat des.truktive me numra.
Askush nuk ka te drejte te injo.roje vullnetin e shpre.hur te qytetareve. Kemi shume pune per te bere shkru.an mini.strja Gërvalla ne reagim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *