Donjeta Kosumi-KaIIashi Me Foto Te Nx ehta: ”Jam Ne Gjendje Ti Ndihmoj PoI.icise Ne Veri Ne Cfardo Lloj Menyre,Nuk He zitoj”

admin 0

Donjeta Kosumi-KaIIashi Me Foto Te Nx ehta: ”Jam Ne Gjendje Ti Ndihmoj PoI.icise Ne Veri Ne Cfardo Lloj Menyre,Nuk He zitoj”

VaII tarja e njohur, Donjeta Kosumi – KaII ashi, si gjithnjë arr inë vëme ndje me ima zhet si dhe thënjet që pu bli kon në r rjet et so ci ale.Së fundi, ajo ka po stuar një set fotog rafik në ‘I nsta gram’ duke sh ijuar k al ërimin, shkruan “Kosovarja”.
Ves hur në gj inse të s hqy era dhe në b i k i n i ka pran uar komp lim ente të ndryshme për li nj at tru pore ‘bo m.ba st ike’.“Kur nuk gjejnë më mirë, kthe hen e kërkojnë fa lje”, ka qenë mbishkrimi i saj bashkang jitur me njërën nga f otogr afitë e z.j. a rrta ku s hihet të ketë p o.z.u ar ve të mnë b. ik ine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *