Dritan Abazovic ”Dridhe” Beogradin Me Fjalet Qe I Tha Drejtuar Serbise !!

admin 0

Dritan Abazovic ”Dridhe” Beogradin Me Fjalet Qe I Tha Drejtuar Serbise !!

Du het te jete e qarte per te gjithe, veçane.risht per zyrtaret nga Beogradi qe jane ma.rre shume me Malin e Zi kohe.ve te fundit, se ky eshte nje shtet i pa varur qe vendos per fatin e vet dhe nuk pajtohet me poshte.rime” ka thene Abazoviq. Abazoviq gjith ashtu tha se nuk kishte fri.ke se DPSja do te kthehej.
Une men.doj se ndonje here, pa nevoje, ne e mbi vleresojme situaten dhe kemi ten.dence ti nenshtrohemi propagandes se per gjithshme qe ndodh me fort jashte ven.dit sesa ne Malin e Zi.
Vetem mbani mend se sa situ.ata te tilla kishte dhe te gjitha ne fund te fundit kaper.cehen ne nje menyre mjaft te mire. Shume plu hur, por pak konkretizim pran.daj jam i qete. Duhet te jete e qarte per te gji.the se interesat kombetare te Malit te Zi jane per.para çdo llogaritje partiake.
Ne duhet te afir.mojme konceptin qytetar dhe politiken evropiane dhe te gjitha ven.dimet tona duhet te jene ne per puthje me ato qellime. Nuk ka as nje dis.kutim per kete, tha Abazoviq. Ai kuj toi se Mali i Zi ndjek nje poli.tike te fqinjesise se mire.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *