Dritan Abazovic ”Hallakat” Gjithë Botën Me Këtë Deklaratë !! I’a Kthen Shpinën Shqiptarëve, Kërkon Vëllazërim Me Serbinë !!

admin 0

Dritan Abazovic ”Hallakat” Gjithë Botën Me Këtë Deklaratë !! I’a Kthen Shpinën Shqiptarëve, Kërkon Vëllazërim Me Serbinë !!

Ma li i Zi nuk ka ndo.nje vend me te afert se sa Ser bia dhe prob.lemet akute qe ekzistojne ose jane te impo.nuara nga dikush tjeter.Duhet te tej kalohen ne menyre qe te kup.tojme se sa me shpejt qe arrijme nje bashke.punim vellazeror, aq me mire do te je.te per qytetaret e te dy ven deve, keshtu cito.het te kete dhene Zevende skryeministri i Ma.lit te Zi, Dritan Abazovic.
Ai ka per mendur edhe deklaratat per mas akren e Sre brenices, duke shtuar se dis.kutimi per kete teme nuk eshte be.re nga qeveria malazeze apo shu.mica e re parlamentare.
Sigu risht per arsyet e tyre lloga.ritese qe dikush duhet te marre disa pi.ke politike mbi vik timat e Sre brenices, tha pastaj Dritan Abazovic.
Dritan Abazovic tha se mbesh.tet nje pjese te kritikave qe mund te de gjohen nga Beogradi por edhe nga Pod gorica. Nuk po e them ta ni, nuk dua ta ban.alizoj, te mos keq kuptohem, por me vjen ver.tet keq qe gjeneroi kaq shume plu.hur ne publik, posa çerisht ne mediat serbe.
Pra, nuk ke.mi te bejme me vendimet e Parla.mentit te Republikes se Serbise dhe as nuk men.doj se qeveria ne Serbi duhet te me rret me vendimet e Parla.mentit te Malit te Zi. Keto jane or gane autonome, dy shtete te pa varura, ato jane te per.caktuara siç mendojne, tha Abazovic, duke the ne se do te ishte i lum.tur qe te shko.nte ne Beograd, per te bise duar me zyrtaret atje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *