E Dija Se M’i Dhe Dhuratë Miku I Mohon Bo rxh in 25 Mijë Euro

admin 0

E Dija Se M’i Dhe Dhuratë Miku I Mohon Bo rxh in 25 Mijë Euro

R ubrika “Sh ihemi në Gj yq” në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan kishte në qendër k onfliktin e dy ish-miqve, Janit dhe Gëzimit.
Ai që e ka kërkuar s eancën e ndërmjetësimit është Gëzimi. Ai e nis tr egimin e tij për rastin duke e c ilësuar si një br engë në lidhje me Janin.
10 v ite më parë, Jani ndodhej në një gj endje të r ëndë sh ëndetësore e cila i r ezultoi edhe në koma, i ka kërkuar para hua Gëzimit për të kryer një o peracion.
Gëzimi asokohe ishte v artës i Janit dhe shprehet se nuk ka asnjë ankesë ndaj Janit si p unëdhënës l idhur me atë kohë. M egjithatë, huaja e pakthyer ka çuar në acarimin e marrëdhënieve të tyre.
Vlera e parave që i n evojiteshin Janit për op eracionin e këmbës ishin 25 mijë E uro të cilat Gëzimi ia kërkon mbr apsht, ndërsa Jani m ohon m arrjen e tyre.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *