E FUNDIT/ Albin Kurti jo vetem qe po e bene Kosoven me DETI ne Mal te Zi por edhe ne Kroaci – Detajet ne vazhdim po trondisin qytetaret. Pushimet do i bejme ne Kosove prej tash e tutje

admin 0

E FUNDIT/ Albin Kurti jo vetem qe po e bene Kosoven me DETI ne Mal te Zi por edhe ne Kroaci – Detajet ne vazhdim po trondisin qytetaret. Pushimet do i bejme ne Kosove prej tash e tutje

Jo vetëm në Mal të Zi, këto janë sht etet ku Kosova llogarit se ka prona.Një pa di e Kosovës ndaj Malit të Zi, përmes së cilës po kërk,ohet kthimi i pronësisë së 4 mijë e 500 metrave katrorë tokë në shëtitoren “Rafailoviq”, ka kthyer vëmendjen te pronat e tjera që Kosova thuhet se i ka jashtë vendit. Sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Kosova ka 163 prona nëpër shtete tjera. Por, çfarë pro,nash janë dhe në cilat shtete gjenden? Hotele, toka, ndërtesa admini,strative, lokale, depo, zyre e fabrikë, janë vetëm disa prej aset,eve që Kosova i ka në listën e pronave të saj jashtë vendit. Këto prona gjenden në qytete të ndryshme të shte,teve që ishin pjesë e Jugollavisë.Për numrin total të pron,ave që ka vendi nëpër shtetet e tjera, llojin e tyre dhe qytetet ku ndodh,en kanë folur nga Agjencia Kosovare e Privatizimit.Nga Zyra për Media e AKP’së i kanë thënë Gazetës Express se ata kanë në evidencë 163 prona të Kosovës jash,të vendit, shumica e të cilave janë loka,le dhe zyre.Numri më i madh i tyre gjenden në Serbi dhe Mal të Zi. Shtete tjera ku ndodhen pr,ona të tilla janë edhe Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Kroacia dhe Sllovenia.
“Sipas të dhën,ave që ka Agjencia Kosovare e Privatizimit, në bazë të deklarimeve të ish menaxh,menteve të ndërmarrjeve shoqërore dhe në bazë të dokumentac,ionit të siguruar, AKP i ka në evidencën e saj 163 prona shoq,ërore që ju përkasin Ndërmarrjeve Shoqërore të ndryshme nëpër shtete të dala nga ish Jugosllavia. Prej 163 pron,ave shoqërore jashtë vendit shumica janë lokale dhe zyra”, kanë dekr,uar nga AKP’ja.Nga ky institucion thonë se në vazhdimësi zhvillojnë procedur,a administrative dhe gjyqësore në këto shtete për këto prona. I vetmi vend ku pamu,ndësohen procedura,t e tilla është Serbia, meqenëse AKP’ja pengohet që të ketë qasje li gjore në dokumen,tacion.“Me përjashtim të Republikës së Serbisë, shtet në të cilin AKP pengo,het të ketë qasje li gjo,re në dokumentacionin administrativ dhe procedura tjera li gjo,re, në shtetet tjera AKP zhvillon në vazhdi,mësi procedura administrative dhe gjh,yqës ore në emër të Ndërmarrjeve Shoqërore, për posedim li gjor të këtyre pronave.Procesi i posedimit faktit dhe juridik i pronave në fjalë, mbetet sfide jo e lehtë për AKP dhe Ndërmarrjet Shoqërore, duke marrë parasysh rrethanat shumëvjeçare të zhvilli,meve politike dhe kornizës li gjo,re të shteteve përkatëse”, thuhet në përgjigjet e AKP’së drejtuar Gazetës Express.
DOKUMENT-LISTA E ASETEVE JASHTË KOSOVËS
Ndryshe, mediat malazeze kanë rapor,tuar së fundi se Ministria e Drejtësisë në Kosovë, ka ngritur pa di ndaj Komunës së Budvës, përmes së cilës ka kërkuar kthimin e të drejtës së pron,ësisë për 4 mijë e 500 metrave katrorë tokë në shëtitoren “Rafailoviq”.Informacione se si kanë rrjedhur proce,durat qysh prej deponimit të pa disë e deri më tani për këtë rast ka dhënë Av okati i Shtetit, Sami Istrefi.“Në vitin 2018, ne e kemi pra,nuar nga një palë pa dit,ëse, një qytetar malazez. Në mesin e dhjetë personave që i ka pa di,tur, është edhe Ministria e Drejtësisë së Kosovës, me të cilën ai ka pretenduar se një pjesë e pronës tonë është e tij. Ne në bazë të dokumen,tacionit që posedojmë, e kemi siguru atje, jemi pronarë fakt,ikë dhe ju ridikë për atë zonë. Aty janë pushimoret, kjo Rafailoviq është në terri,tor të tyre”, ka thënë Istrefi.“Ne kemi ushtruar të gjitha parashtresat e nevoj,shme, tash jemi në proces gjh,yqë sor me “Rafailoviqin”. Janë mbajtur 3-4 seanca gjh,yqës ore, kam qenë vetë prezent. Kam dashur t’i ndjek nga afër. Në momentin kur i kemi siguruar të gjitha provat e nevojshme, ne menjëherë kemi ushtruar pa di, e kemi ushtruar të drejtën tonë, në bazë të legjis,lacionit të Republikës së Malit të Zi. Këtu kemi të bëjmë me komunën e Tuzit, më konkretisht është kjo pjesa e Beqiqit”, ka shtuar ai.Istrefi ka thënë se kjo çështje nuk ka të bëjë me raportet e Kosovës me Malin e Zi, pasi kjo është një proce,durë civile dhe nuk go ditet asnjë vendim politik.
“Nuk kemi të bëjmë këtu me raportet politi,ke ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, kjo është një proced,urë civile, nuk jemi në procedurë që po go ditet ndonjë vend,im politik, apo i institucioneve, këtë fakt duhet ta kemi parasysh. Nuk kemi askund rapo,rte juridikëe me ta”, ka deklaruar Istrefi.Avokati i Shtetit deklaroi për Express se Kosova po e kërkon një të drejtë li gjo,re pasi është pronare faktike dhe ju rid,ike për disa parcela në Mal të Zi.“Ne vetëm jemi duke e kërkuar të drejtën tonë li gj,ore pasi jemi pronarë faktikë dhe ju ridikë për disa parcela në Mal të Zi, gjegjësisht për disa push,imore atje. Aty është numër i madh i pronave të cilat i pose,don Republika e Kosovës, e shpërndarë në disa ndërma,rrje publike që kanë qenë. Kjo pjesa ku jemi ne, ka qenë e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, ne si Avokaturë e Shtetit e mbrojmë Shtetin në gjh,yka ta dhe arbitrazh ndërkombëtar. Kudo që AKP-ja ka qenë pronare, dhe pjesë e një procedure atje, ne nuk e kemi përfaq,ësuar”, ka deklaruar Istrefi.Ai tregoi se është caktuar një gjeodet i cili do ta precizojë qartë për sa metra katrorë bëhet fjalë, ku gjendet parcela dhe të gjitha detajet tjera.“Në sallë gjh,yqë sore është kërkuar të caktohet një gjeo,det, i cili do ta precizonte qartë, kërkesat tona se për sa metër katrorë bëhet fjalë, ku gjendet dhe të gjitha këto do t’i përcaktojë një gje,odet i licensuar nga gjykata atje”, ka deklaruar Istrefi.Sipas tij, në bazë të provave që i ka siguruar nga ark,ivat e institucioneve në Mal të Zi, Republika e Kosovës është pronare e asaj parcele.“Në bazë të pro,vave që i kemi, që i kemi siguruar te institucionet e Malit të Zi, në arkivat e tyre, komplet prov,at dhe faktet janë se Republika e Kosovës është pronare e asaj parcele, ne kemi ushtru pa di dhe iu kemi përgjigjur pa di,së së palës pa dit,ëse, ky “Rafailoviqi” që na ka pa dit,ur”, ka deklaruar Istrefi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *