ISRAELI Trondit Gjithe Boten Me Veprimin E Fundit Ndaj Albin Kurtit Dhe Kosoves

admin 0

ISRAELI Trondit Gjithe Boten Me Veprimin E Fundit Ndaj Albin Kurtit Dhe Kosoves

Kryeministri i Izr,aelit, Benjamin Netanyahu, në let.rën e tij që i ka shkruar kreut të Lëvi,zjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka perme.ndur edhe marrëveshjen e fundit në mes të Koso,vës dhe Izraelit dhe gjithashtu vend.imin e Prishtinës zyrtare për ve,ndosjen e Ambasadës së Republi.kës së Kosovës në Jerusalem.Netanyahu në letrën e ur,imit, ka thënë se do të ishte i lumtur që ta mirëp.riste Albin Kurti në inaugurimin e Ambasadës së Ko,sovës në Jerusalem.E vlerësoj si shumë të rëndës,ishëm vendimin e Kosovës për te hapur Ambasa.dën në Jerusalem dhe iu pres në Izrael për inaugurimin e saj, ka shkru,ar Netanyahu.Letra e publi,kuar nga zyrtar te Vetëvendosjes
Njohja reciproke Kosovë-Izrael ka ar,dhur si rezultat i marrëveshjes së Uashin.gtonit. Kosova ka vendosur që të vendos ambasadën në Jeru,salem, gjë që ka ngjall.ur mjaft reagime.Derisa nga Lëvizja Vetë,vendosje për një vendim të tillë të Ko.sovës për vendosjen e Amba,sadës në Jerusalem ka pasur qën.drime të ndryshme.

Glauk Konjufca ka thë,në se nëse do të jetë kusht dhe kër.kesë i Bashkimit Evropian, atëherë do ta shqyrtojnë një ven,dim të tillë.Edhe Haki Abazi kishte dekl,aruar se qëndrimi i Bash.kimit Evropian ka shumë ren,desi për Kosovën rreth asaj se ku duhet vend.osur ambasada, dhe sipas tij, Kurti duh,et te ulet me Brukselin dhe Izraelin per ta zgji.dhur atë që Abazi e kons,ideron ‘nyje’.
Ëeshtë kompl,ekse të diskutohet edhe në niv.elin diplomatik se, qëndrimi i BE-së lidhur me atë se ku du,het të jetë pozicioni ambasadës, ësh.të shumë i rendesishëm, sepse për Kosovën ka rën,dësi qëndrimi i Bashkimit Evropian. Mendoj që qeve,ria Kurti do të ulet me sinqeritetin më të madh të bis.edoj edhe me shtetin e Izraelit edhe me BE-në për të ten,tuar që të zgjidhet kjo nyje që është kri,juar pa nevojë nga qeveria e kaluar”, ka dekl.aruar Haki Abazi.
Bashkimi Evro,pian nderkohe e ka cilësuar si nje ven.dim për keqardhje nga ana e Kosoves, duke qenë se Bru,kseli vazhdon ta njoh Tel Avi.vin si kryeqytet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *