E FUNDIT/ Zbulohet plani SERBO-RUS per ne Ballkan por reagimi i Biden ndaj ketij plani ja “prishi hesapet” Vuçiqit e Putinit – Kur ta kuptoni planin e tyre do tronditeni edhe ju

admin 0

E FUNDIT/ Zbulohet plani SERBO-RUS per ne Ballkan por reagimi i Biden ndaj ketij plani ja “prishi hesapet” Vuçiqit e Putinit – Kur ta kuptoni planin e tyre do tronditeni edhe ju

Shte tet e Bash kuara të Ame rik,ës, janë shtetet më të f orta në Botë, e që Kosova për fatin e mirë, është shtet mik me to.Miqë,sia e Kosovës me Ame rik,ën është cilësuar me shumë fat për shqiptarët.Sidomos së fundmi kur në krye te Shte teve të Bash kuara gjendet një mik i madh i Kosovës, Joe Bi den.Bi den, e njeh proble,min e Kosovës në detaje në ra,port me Serbinë.Ai qysh prej viteve të 90-ta e deri më tani është i njohur për së afë,rmi më shqiptarët. Madje ai edhe e ka vizi,tuar Kosovën, ndërsa një rrugë në Kosovë, është emëruar në emrin e djalit të tij.Ish-zëvendësmin,istri i MPB-së, Hajrullah Tërnava shprehet se, vendi,met e fundit të Joe Bi den, që kanë të bëjnë me shtetet e Ballkanit e va rros,in sipas tij, proj,ektin kh rij,minaI serbo-rus.“Tani pas këtij qëndr,imi të ri ame rikan, në raport me Ball.kanin Perëndimor gjithçka është e qa,rtë, dhe bisedimet e ardhshme për Kosovën do të jenë më të re,daktuara dhe nuk kanë nevojë të zgjaten e prolon,gohen sikur që kanë ndodhur më pa.rë me dhjetëra vite bisedime, pa u arritur kurr,farë marrëveshje. Tani këto qëndrime ame rikan,e po na japin sinjalin e qartë që finalja e dialogut duhet dhe do të jetë njohja recip,roke në mes të dy shte,teve të pa varura”, shprehet Tërnava.
Sipas tij, kjo për për,faqësuesit e Kosovës në bisedimet e radhës është një ndihmë e fortë, dhe beson që tani udhëh,eqja e Serbisë është në panik.“Serbia duhet të ven.dosë për të ardhmen e tyre dhe të pajtohen për njohj,en reciproke të dy shteteve mes veti, sepse tani edhe definit,ivisht e kanë të qartë që njohja reciproke duhet të ndodhe me Kosovën, pa ndërrim të kufi,jve”, pohon Tërnava.Ai tutje shprehet se, pozic,ionimi i fundit ame ri,kan karshi Ball kanit, do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në dial,ogun Kosovë – Serbi, por gjithashtu do të jetë një shtytje po zit,ive edhe tek ato 5 shtete të BE-së që ende se kanë njohur Kosovën, që në momen,tin e fundit ta bëjnë njohjen e këtij shteti.“Kjo është edhe një mbështetje indirekte por e qar,të dhe inku,rajim për Qeverinë Kurti, që të jetë edhe më bashkëpunues por edhe kons,istent në mbrojtjen e parimeve ba.zë për mos ndryshim kufijsh, që ishte plan ruso-serb, sikur që është po,rosi e qartë për marrëveshjen e Asocia,cionit mbi parimet e Kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, që nuk e cenon sovra,nitetin dhe inte,gritetin e shtetit të Kosovës”, pohon ai.Tërnava thekson se, me këto qëndrime të shtetit mik Am erik,ës, tani për faqësuesit tonë duhen ta kenë të qartë përkrahjen.“Tani në bisedime duhen të tregohen të ve,ndosur në ato qën drimet, se duhet të bisedohet vetëm për njohje recip,roke dhe Serbia të kërkoj falje për krimet e bë ra ndaj popullatës dhe pasurisë te Kosovës, prandaj nuk duhet të harr,ohet e thëna se të fortit i bë,jnë edhe li gj,et e botës”, përfundon Hajrullah Tërnava.Ndryshe, Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, për,mes një Urdhri Ekzekutiv ka paraparë bllo,kimin e pronës dhe pezullimin e hyrjes në Shtetet e Bash kuara të personave të caktuar që kontribuojnë në situatën destab,ilizuese në Ball kanin Perëndimor.
Urdhëri është vazhdim i atij fillestar të vitit 2001, që parashikon san ksio,ne për individë të Ballkanit Perëndimor që shihen si r ez,ik për sigurinë kombëtare të Shte teve të Bash kuara, mirëpo tani janë paraparë edhe sa nksio,ne ndaj personave që kryejnë ko rrups,ion dhe mi no,jnë institucionet demokratike.“Urdhri zgjeron hapësirën gjeogr,afike të regjimit ekzistues të san ksion,eve, duke përfshirë edhe Shqipërinë dhe zgjeron kriteret për kë rcë,nimjet aktuale ndaj sigurisë kombëtare të Shte teve të Bash kuara dhe interesave të polit,ikës së jashtme në rajon, duke përf,shirë pen gimin e proceseve demok,ratike dhe gjh,yqë sore, ko rrups,ionj,in ”, thuhet në një njof,tim të Shtë pisë së Bar,dhë.“Shte tet e Bash kuara janë të përkushtuara për të nxitur llogari,dhënien dhe për të Iufj,tuar ko rrup sio,nin në Ballkanin Perëndimor dhe në të gjithë botën”, thuhet në njof timin e Shtë pisë së Bar,dhë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *