E FUNDlT // Kjo eshte MlNlSTRJA Ruse qe TRONDlT Boten me fjaIet e saja per AIbin Kurtin …

admin 0

E FUNDlT // Kjo eshte MlNlSTRJA Ruse qe TRONDlT Boten me fjaIet e saja per AIbin Kurtin …

Zedhe’nesja e Mini’strise se Jash.tme ruse, Marija Zaharova ka dekIa.ruar se Kosova eshte nje vr ‘ime e z’eze ne Evrope. Zaharova tha se ne Kosove IuIezon kr.imi e ko’rru ps’ioni.Kosova esh.te nje vr ‘ime e ze’ze ne Evrope, ku IuIe zon kr.mi i orga’nizuar dhe ko’rru psioni dhe ku krijohet nje atmo.sfere e urrej.tjes dhe into’Ierances kom’betare dhe fetare, dekIaroi Marija Zaharova. Zedhe ne’sja e MPJse ruse ka per.mendur edhe kr’yemi’nistrin AIbin Kurti, derisa ka thene se auto.ritetet e reja po pred’ikojne eks.tre’mizem te hapur poIitik.
Auto ri’tetet e reja te Kosoves, te udhe he’qura nga kr’yemin’istri AIbin Kurti, po predi.kojne eks tr’emizem te ha’pur poIitik.Kosova esh.te bere nje probIem per ko’nti nentin Evropian, dekIaroi Zaharova. Marija Zaharova ka the ne po ashtu se marre ve’shjet e BrukseIit ishin ha’rmoni.zuar ne vitin 2013 dhe se Beogradi per.mbushi pjesen e vet te ketyre zgj’idh jeve, ndersa Prishtina refu.zoi te si’guroje kush’tin kr’yesor kri ji’min e Asoci’acionit te Komu.nave Serbe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *