E HIDHUR/ Cfare Po Ndodh Vjen Lajmi I Hidhur Per Albinin Dhe Vjosen Qe Nuk E Ka Pritur Askush !!!

admin 0


E HIDHUR/ Cfare Po Ndodh Vjen Lajmi I Hidhur Per Albinin Dhe Vjosen Qe Nuk E Ka Pritur Askush !!!

Po faktik,isht arsy.eja pse po zgjat pr,,ocesi sipas vler..ësimit tonë, është mung,sa e planifik.imit nga ana e KQ,Z-së. Kjo mungesë e plani.fikimit është parë qysh në periu,dhën e regjistrimit kur ata kanë mar.rë një vendim për t’i tel,efonuar aplikuesit, vendim të cilin nuk kanë arr,itur ta zbatojnë deri në fund, dhe janë det.yruar që prapë ta anu,lojnë.

Dhe ed,he tash po vërej.më edhe tek votat e diasporës, sepse sa më shumë vo,nohet certifikimi i rezulta..teve aq me pa int,egritet është i gjithë pr.ocesi i zgjedhjeve pa,staj”
Nga shë,rbimi votu.es nga 19 mijë pako të vlerësuara deri më tani janë ap,rovuar mbi 22 mi.jë zarfe të refuzuara jan,ë pjesa tjetër dhe të proc.eduara janë mbi 31, zarfe nga 19 mijë pako.Kras.niqi tha që nuk po mbrohen vot.at nga di.aspora, madje pret që disa çësht,je të rishqyrtohen para se të fillojë proc,esi i numërimit, nga to edhe pranimin e dokume..nteve te Kosovës të cilëv,e u ka skadu.ar afati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *