Del Dokumenti Enver Hoxha Ishte Një I Pa Arѕimuar Që Ngeli Katër Herë

admin 0

Del Dokumenti Enver Hoxha Ishte Një I Pa Arѕimuar Që Ngeli Katër Herë

Studiuesi Hasan Bello ka pu blikuar sëf undmi një dokument të rr allë, i cili li dhet me arsimimin e dik tatorit Enver Hoxha kur ai ishte i ri ..
Bëhet fjalë për një shkr esë të Mi nistrisë së Arsimit gjatë Mb retërisë së Zogut, në të cilën jepen të dh ëna mbi të rinjtë shqiptarë që kishin ma rrë bursa për të studiuar jashtë shtetit.
Një ndër emrat e përmendur në këtë shkresë të p ublikuar nga Bello është edhe ai i Enver Hoxhës, cili do të kthehej në një prej dikt atorëve më gja katar të Eu ropës disa vite më vonë.Sipas shkresës, Hoxha kishte ng elur katër herë duke bërë që mi nistria t’ia pr iste bursën.
Për këtë ai u hak morr pas ardhjes në pu sht et ndaj ish-min sitrit Mirash Ivanaj duke e bur gosur në një prej bu rgjeve më të tmerr shëm të regjimit kom unist, ku edhe nd ërroi j etë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *