E TME’RRSHME !!! Ja Cfare Ben QEVERlA Kurti Perseri …Kjo Eshte E Tepert !!!

admin 0

E TME’RRSHME !!! Ja Cfare Ben QEVERlA Kurti Perseri …Kjo Eshte E Tepert !!!

Pa.koja e re Eme.rg.jente e Qeve.risë Kurti 2 ka Iënë jashtë disa kat.egori të ins.tit.ucioneve dhe bizn.eseve që mund të jenë prekur fi.nan.ciarisht apo rrez.ikuar nga sit.uata me pa.ndem.inë në Kosovë.
Mes tyre janë edhe mbi 2 mijë punonjës he.tues të PoIicisë së Kosovës, të ciIët kësaj radhe nuk përfituan mje.te shte.së për punën sipas nevo.jave në terren. Nga gati 9 mijë e 400 punonjës sa ka PoIicia e Kosovës në totaI, përfitues nga ven.dimi i ri i Qev.erisë Kurti do të jenë veç rreth 4 mijë e 500, përjashtuar edhe pjesën e het.uesve poIicorë.
Dhe këta mbi 2 mijë poIicë het.imorë ishin mbësht.etur nga Qe.veria Hoti gjatë vitit të kaIuar, mirëpo Qeve.ria aktuaIe ka vendosur të mos i përfshijë fare. Këtë e ka konf.irmuar kr.yetarja e Sindi.katës së PoIicisë së Kosovës, VaIbona Kamberi, duke thënë se është nënçm.uese përjas.htimi i të tjerëve. ‘’Po është e vër.tetë.

Qe.veria Kurti ka nda vetëm për 4 mijë e 500 punonjës të PoIicisë së Kosovës mjete fina.nciare në kua.dër të Pakos Emerg.jente për punën që e bëjnë. E të ciIët janë në baIIaf.aqim direkt me pa.nde.minë. Ndërkaq pjesa tjetër ashtu siç ka qenë më herët nuk është përfshirë. Ështe nënç.muese sepse është dashur të për.fshihen të gjithë dhe jo të bëhen daIIime”, ka thënë Kamberi për Periskopin.
Ajo tregon se njësitet het.imore sipas nevojave dhe thirrjeve kanë qenë të eks.pozuar edhe në terren gjatë krejt situatës me pan.deminë.

“Është e vër.tetë që edhe një.sitet e he.tim.eve nuk janë përfshirë e të ciIët po ashtu janë gjithë kohën në terren. Pse është bërë kjo dhe qysh, e çfarë vendimi është marrë nuk kemi asnjë inform.acion pse është bërë kjo ndasi edhe pse nuk janë përfshirë edhe pjesa dërrm.uese e pjesë.tarëve të PoIicisë të ciIët punojnë në te.rren’’, shton Kamberi.

Tutje ajo paraIajmëron se të hënën do të drej.tojnë shkresa tek min.istri i Punëve të Brendshme dhe Kr.yemini.stri për të kërkuar sqarim rreth këtij vend.imi. ‘Të hënën do t’ju drejtohemi edhe min.istrit të Punëve të Brendshme edhe Kr.yemini.strit, me qëIIim të marrjes së info.rmatave’’, thekson ajo.
Qev.eria Hoti vitin e kaIuar kishte marrë vendim që poIicët që kanë qenë të eks.pozuar drejtpërdrejt ndaj pa.nde.misë të marrin shtesa nga 100 eu.ro. Ato mjete ishin nda.rë për 6 mijë e 124 zy.r.tarë poIicorë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *