Edi Rama, i’a mu ndëson Albin Kurti të ta kohet me Merkelin në Tiranë! Sa “gji gand” është ky njeri, re spekte

admin 0

Edi Rama, i’a mu ndëson Albin Kurti të ta kohet me Merkelin në Tiranë! Sa “gji gand” është ky njeri, re spekte

Kr yeministri i Kosovës, Albin Kurti, pr itet ta ta kojë ka ncelaren gjermane Angela Merkel në Tiranë. Merkel të ma rtën do të vi zitojë Shqipërinë, ndë rkaq ta kimi mes saj dhe Kurtit, pr itet të zhv illohet në Tiranë në ku adër të kësaj ngj arjeje.
Lajmin e ka ko nfirmuar për me diat në Kosovë edhe zë dhë nësi i Qe verisë, Përparim Kryeziu.
“Mun dem me e ko nfirmu që Kryeministri Kurti do të t akohet me Ka ncelaren Merkel gja të ja vës së ar dhshme në Tiranë ,fa lë an ga zhi mit të Kr yeministrit Edi Rama” ka th eksuar ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *