Edi Rames i’a bejne 8 me 2 menjehere Zaevi dhe Vucic ! A deshtoi marreveshja…

admin 0

Edi Rames i’a bejne 8 me 2 menjehere Zaevi dhe Vucic ! A deshtoi marreveshja…

Situ ata e zj arreve në Shqipëri tregoi se marrëveshja e nën.shkruar në Shkup para disa javësh në kuadër të nis mës Open Balkan nuk ka fun ksionuar.
Rama, Vuçic dhe Za.ev firmosën një marrëveshje për ndihmë reci proke në rastet e fat ke qësive natyrore, por kjo ndihmë Shqipërisë i erdhi vet.ëm nga Kosova.
Që në pro vën e parë, kur lindi nevoja për zbatimin e një prej marrë.veshjeve të firmosura, Open Balkan nuk rezu ltoi efektiv. Në sami tin e zhvilluar në Shkup, Edi Rama, Aleksandër Vuçiç dhe Zor an Zaev firmosën 2 memorandume dhe një marrë.veshje bashkëpunimi.
Për veç dy memorandumeve për të lehtë.suar qarkullimin dhe punësimin në mes tre vendeve, marrë veshja e vetme që firmosën tre lide.rët e shteteve kishte të bënte me mbrojtjen dhe shpë timin në rastet katastrofat natyr.ore në Ballkanin Perëndimor.
E fill pas nën shkrimit, pa u plotësuar 1 muaj, në Shqipëri lindi ne.voja që kjo marrëveshje të zbatohej kon kretisht. Në për ballje me zjarret në gjithë vendin, ekipet zj arrfikëse të Shqipërisë patën nevojë për ndi.hmë nga fqinjët. Por kjo ndi hmë nuk erdhi as nga Serbia dhe as nga Maqe.donia e Veriut, por nga Kosova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *