Bashkimi Evropian e kap mat Albin Kurtin ja nxjerr te palarat Pas Donika Gervalles edhe Albin Kurti ka bashkepunuar me Specialen

admin 0

Bashkimi Evropian e kap mat Albin Kurtin ja nxjerr te palarat Pas Donika Gervalles edhe Albin Kurti ka bashkepunuar me Specialen

OVL-UÇK i reagon ashpër Kurtit për lavd,et që mori nga BE për bash,këpunimin me Spec ialen.Një raport i Këshillit të BE-së ku kryeministri Kurti lavd,ërohet për bashkëpu,nimin me Spec ialen ka shkaktuar reagim,in e Organizatës së Veteranëve ne Kosovë.Sekreta,ri i saj, Faton Klinaku, me anë të një post,imi në Facebook, ka thënë se Organi,zata që ai udhëheq aktual,isht, kërkon transparen,cë nga Kurti në këtë dre,jtim.Në bazë të një rap,orti të BE-së, i cili po publi,kohet nëpër media, theks,ohet se blloku e vlerëson shumë bashkëpun,imin konstruktiv të Kurtit me Dhomat e Specia lizuara.Si OVL UÇK kër,kojmë që kryeministri Albin Kurti të jetë tran,sparent me publikun dhe të treg,ojë se a është tak,uar në Bruksel me Dhomat e Specia lizuara për t’iu of,ruar bashk,ëpunim.v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *