EKSKLUZIVE/ Dokumenti qe po bene namin ne rrjet – Zbulohet roli i Sali Berishes ku pengonte pavaresine e Kosoves REPUBLIKE….

admin 0

EKSKLUZIVE/ Dokumenti qe po bene namin ne rrjet – Zbulohet roli i Sali Berishes ku pengonte pavaresine e Kosoves REPUBLIKE….

Dokumenti gjatë presi,den cës së Clin t,on: Ja roli i Berishës për të penguar pavar,ësinë e Kosovës – Me 12 Shtator 1995, Preside,nti i Republikes se Shqiperise, Sali Berisha, u takua me Pre siden,tin e Shte teve te Bash kuara te Ame rik,es, Bi ll Clin t,on.Ne grumbullin e dokumen,teve te deklasifikuara nga presi,denca Clin to,n gjendet edhe ky memorandum i dergu,ar nga Sekretari i Shte,tit, Warren Christ opher, drejtuar Preside,ntit Bi ll Clin to,n me 8 Shtator 1995.Ne permbledhjen e tij per Presid,entin Clin t,on, Sekretari i Sht,etit Warren e bene te qarte pozic,ionin e Presidentit te Republi,kes se Shqiperise ne raport me Kosoven.Duke i marre parasysh deklaratat e Berishes ate bote, Warren Chris,topher konstaton se Sali Berisha e njeh Kosoven si ent,itet autonom brenda Serbise.Njekohesisht, Sekretari i Shte,tit Ame rik,an ben dallimin midis pozicio,neve diametralisht te kunderta ne mes Presid,entit Berisha dhe Kryeministrit Aleksander Meksi.Per dallim nga kerkesa e Berishes per autonomi, Warren Christo,pher shkruan se kryeministri Meksi ishte i zeshem ne nevojen e Kosoves per pav,aresi.Per fund, ne njeren nder pikat permby,llese te sygjeruara nga Sekre,tari i Shte tit Warren Christo,pher, Shte pia e Bar dhe dhe Pres,iden ti i SH BA-ve e forcojne pozicionin e tyre pro-autono,mise se Kosoves nen Serbi. Ky pozi,cion i SH BA-ve ne vitin 1995 qendro nte ne linje me Presidentin Shqiptar, Sali Berisha.

Rrjedhimisht, ky nuk eshte def,ormim i te vertetes e as gjh,ykim per pozicionin e Sali Berishes ne raport me qeshtjen e Kosoves. Une e kuptoj konte,kstin dhe e kam te qarte pozicionin e tij ne kete situate. Por, kjo shperndarje e ketij memora,ndumi te deklasifikuar te Presid ences Clin to,n sherben si shpjegim i thjeshte se historia nuk mund te ri-shkruhet ne baze te pref,erencave te atyre qe duan ta nderrojne ate.Sali Berisha nuk ka qene e as nuk mund te jete pat,riot. Ai mbetet njera prej figurave qendrore te politikes Shqiptare dhe njeri prej njerzve me te rendesishem per Shqiperine.Por, deshira e tij per prota,gonizem politik dhe keqperdorimi i kartes na ciona,Iiste/populiste s’jane indikator per te matur dashn,ine e tij ndaj Kosoves.Ne fakt, me shume se aq, jane indikator se si Berishes i duhej Kosova sa here qe donte ta largonte vem,endjen nga deshtimet e tij.E verteta s’mund te ndryshohet nga fjalimet e fuqi,shme populiste, e as a nuk nderrohet si rezultat i rrefe,njave folklorike te kryeministrit Haradinaj se si paska qajte Presidenti Berisha me xhaxhain e tij kur e ka pa Kosove,n nga maja e kodres.Une nuk gjh,ykoj mbi fjalimet e shthurura te imagjinates politike neper fushata zgjedhore. Une gjykoj vetem pozicio,net zyrtare politike neper momente te caktuara politike. Ne 1995, gati ne shperthimin e krizes ne Kosoves, Presidenti Berisha zgjodhi te perkrahte autono,mine e Kosoves ne kuader te Serbise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *