EKSKLUZIVE / E Gjithe Serbia Ne “Panik” Ja Me Cfare Mjete Do Pajiset FSK Nga Amerika. Falemnderit Amerike

admin 0

EKSKLUZIVE / E Gjithe Serbia Ne “Panik” Ja Me Cfare Mjete Do Pajiset FSK Nga Amerika. Falemnderit Amerike

F0rca e Sigurisë tani po planifi,kon të furniz0het me pajisje shtesë dhe tashmë kanë nën.shkruar disa kontrata për furn,izim me mjete të nevojshme.Një gjë të til lë e pohon komandanti i FSK’së Gjenerali bënë të di.tur se për çfarë mjete kanë nevojë të furniz,ohen ushtarët e Kosovës.E pos pajisjeve të bIind uara, tani ushtr,ia e K,osovës po mendon të krijojë edhe fIotë aj,rore. thotë se po men.dojnë që të pajisen me helikopter.
Ndërkohë për pilot kjo f0rcë nuk do të ketë telashe pasi FSK’ja ka tre pilot të shko.lluar jashtë ven,dit të cilët aktualisht po bëjnë prak,tikë në Shqipëri. Vitin e kaluar FSK’ja ka marrë 27 auto.mjete ushtarake të njohura si “Humvee”, të ci lat e,rdhën si dona,cion nga ushtr,ia amerikane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *