Kadri Veseli Shpa llet I Pa Faj she m Po E Thote Pro ku rori Spe cial Nga Ha ga Lajmin E Mire Per Kadri Baben

admin 0

Kadri Veseli Shpallet I Pa Faj shem Po E Thote Prokurori Special Nga Ha ga Lajmin E Mire Per Kadri Baben

Pro kj,urori Special në Ha gë pra,non se Kadri Veseli nuk a kj,uzo het drejtpër,drejt për kh, rjime.Pro kj,urori i Special izuar, Jack Smith, sërish ka kë,rkuar që ish Kryeparlamentarit Kadri Veseli t’i vazh,dohet pa rabj,urghh imi, në një parashtresë prej 12 faqesh që e ka dërguar në Zyrën e Gjh,ykatë sit Paraprak.Mbrojtja e Veselit ka kërk,uar li,rimin e tij me kusht, ndërsa lënda prit,et të trajtohet në vijim nga Gjh,ykat ësi Paraprak, ndërsa në rast të refuz,imit kërkesa shqyrtohet edhe nga një panel i Gjh,yka tës së Apelit në Gjh,yka tën Speciale në Ha gë, për ta marrë një vendim lidhur me këtë çështje.Sidoq,oftë, Pro kj,urori Smith për herë të parë ka pr,anuar se ndaj Kadri Veselit nuk ka a kj,uza që e lidhin atë drejtp,ërdrejt me kh, rjime.Ai e pohon këtë në pikën 11 të kësaj parash,trese.“Parashtresat e Veselit janë paramenduar gjithashtu në një portr,etizim të def,ormuar të çështjes së ZPS-së. Veseli nuk a kj,uzoh et për kryerjen e kh,r j,imeve si au tor i drejtpë,rdrejtë”, thuhet në parashtresën e Pro kj,uro rit Smith.

Akuzat ndaj Veselit lidhen me pozic,ionin e tij udhëheqës gjatë kohës së Iufj,tës dhe Pro kj,urori Smith përsërit pretendimet e tij që tashmë janë thënë në a ktakj,uzën e krerëve të UÇK-së për ndërma,rrjen e përbashkët kh,rim inalje.Avokati i Veselit, Ben Emmerson, disa herë ka shprehur habinë e tij me zvarri,tjen që Pro kj,uroria po ia bën çështjes, duke thënë se Zyra e Pro kj,urorit të Specia,lizuar, në bazë të provave që ka në dispozicion, në asnjë rast nuk e akuzon Kadri Veselin për kryerjen e ndonjë kh,ri mji.“Në rastin e z. Veseli, nga dësh,mitë e dorëzuara deri më tash, nuk ka qoftë edhe një pret,endim se ai ka kryer ndonjë kh,ri m”, ka thënë Emmerson.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *