EKSKLUZIVE/ Vjen Deklarata E Joe Biden Qe Po E Dridh ”Ballkanin”, Nuk Ka Shqiptar Qe Nuk ”Gezohet” Nga Kjo VIDEO

admin 0

EKSKLUZIVE/ Vjen Deklarata E Joe Biden Qe Po E Dridh ”Ballkanin”, Nuk Ka Shqiptar Qe Nuk ”Gezohet” Nga Kjo VIDEO

EKSKLUZIVE/ Vjen Deklarata e Joe Biden qe po e dridh ”ballkanin”, nuk ka Shqiptar qe nuk ”Gezohet” nga kjo VIDEO
President Joe Biden në v,itin 2002, në një konferencë të o rgani.zuar në SHBA, kishte dekla ruar haptazi dashu,rinë e tij të m.adhe për komb.in shqiptar.Bid,en në atë kohë kishte thë.në që SHBA janë të ga ts,hëm të që llo.jnë dhe të vra si,n çdo kën,d i cili sul mon shqipt.arët në Ballkan.
Së fun,dmi kjo d eklara.të e tij ka fill,uar të shpërn,ahet më të mad.he ja edhe deklarata e tij.
https://www.facebook.com/watch/?v=1248944355470618

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *