Biden Me Nje Reagim Zyrtar Per Ratko Mlladiqin Ja Tregon Vendin Birit Te Shki nes

admin 0

EKSLUZIVE/ LAJM SHUME I MADH Direkt Nga Shtepia E Bardhe – Biden Me Nje Reagim Zyrtar Per Ratko Mlladiqin. Ja Tregon Vendin “Birit Te Shkines”

Biden: Dë nlml i Mllad iqit është vendim hi,storik, ata që kr yejnë kh,rj im,e do të mba,jnë për gjegjë,si.Presidenti i Sht eteve të Bash kua.ra të Ame rikës, Joe Biden, ka re aguar pasi Dhoma e Ap elit e Gjh,yka tës Pe na,le Ndërk ombëta,re të Kombeve të Bash kuara në Ha gë konfir,moi dë nlmln me bu rëgi,m të përjetshëm ndaj kh,rlmi neIj,it serb, Ratko Mlladiq, duke e quaj,tur këtë ven,dim historik, rap orton Gazeta Express.Në një dekla,ratë me shkrim, Biden tha se ve,ndimi i sotëm tregon se ata që kr,yejnë kh,rj im,e të tme rësh,me do të mb ajnë për gjegj,ësi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *