Enver Hoxhaj “NUK MATET” Fjalë Të Rënda Për Kurtin Në Lidhje Me Dialogun Me Serbinë !!!..

admin 0

Enver Hoxhaj “NUK MATET” Fjalë Të Rënda Për Kurtin Në Lidhje Me Dialogun Me Serbinë !!!..

Lideri në detyrë i PDK-së, Enver Hoxhaj e ka cilësuar sit ë pa di nji te tshme deklarimin e kryem.inistrit Albin Kurti se nuk i janë dorëzuar dok umentet për dialogun Kosovë-Serbi.Enver Hoxhaj tha se asnjë kryem.inistër nuk e thotë p ubli.kisht, në mënyrën siç e tha Kurti se është i inf ormuar për dialogun më shumë nga emi sari spe cial i BE-së për dialogun, Mirsolav Lajçak.
Lideri në detyrë i PDK-së, Enver Hoxhaj e ka cilësuar sit ë pa di nji
“Kjo është e pa di nji tet shme. Nuk e thotë asnjë kryemi.nistri pu bli.kisht në mënyrën sic e tha Kurti se është informuar më shumë nga Lajcak. Unë mendoj që jo në Qev.eri të Kosovës, por edhe orga.nizata jo qeve ritare në Kosovë, të cilët e kanë përcjell dilaogun, i kanë të gjitha marrëveshjet e dialogut. Nuk duhet të bëjë f ilma, për të k rijuar sit uate që nuk ka dok umentacion”, tha Hoxhaj në RTK.
Lideri në detyrë i PDK-së, Enver Hoxhaj e ka cilësuar sit ë pa di nji
Kujtojmë se Kurti gjatë takimit në Bruksel tha se Qeve.ria Hoti nuk ia ka dor ëzuar dok umentet për dialog, ndërsa lidhur me këtë ka reaguar edhe ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti.Ish-kryeministri Hoti është sqaruar edhe njëherë për sa i përket dor ëzimit të doku menteve të dialogut, tek kryeministri aktual Albin Kurti. Për mosd orëzimin e këtyre dok umenteve Kurti është ank uar edhe tek kryediplomati evro.pian, Josep Borell.
Lideri në detyrë i PDK-së, Enver Hoxhaj e ka cilësuar sit ë pa di nji
Ai ka pub.likuar listën e dokumenteve mbi procesin e dialogut që ia ka dorëzuar Kurtit.Sipas Hotit, Kurti i është do rëzuar doku menti për pozicioni i Republikës së Kosovës në dialog me Serbinë, ra porti i detajuar (29 faqe) mbi k ron olog jinë e të gjitha zhvillimeve lidhur me dialogun.Po ashtu ish-kryem.inistri sqaroi se janë do rëzuar të gjitha dok umentet e dako rduara në Bruksel në disa runde të dialogut si dhe do kum.enti vol um inoz përgatitor për dialog lidhur me ob lig imet financiare të Ser.bisë ndaj Kosovës.Po ashtu Kurtit thotë se i është do rëzuar edhe vendimi i Qeve.risë për Këshillin e Ek spertëve për dialog dhe marrëveshjet me Qe.verinë Norvegjeze dhe Qever.inë e Mbretërisë së Bashkuar për mbës htetje për Këshillin e Ekspertëve për dialog.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *