Erdogan Është Me Origjinë Shqiptare, Nga Kraja E Malit Të Zi

admin 0


Erdogan Është Me Origjinë Shqiptare, Nga Kraja E Malit Të Zi

Për këtë kam një in formatë nga një njeri shumë serioz, një shke ncëtar, i cili nuk ka asnjë ar sye për të gë njyer, dhe të dhënat e të cilit gjithsesi mund të shë rbejnë si prem isë për kërkime të më tejshme. Disa vite më parë, duke pirë kafe me profesor Osman Krajën, ish-re ktor i Universitetit Shtetëror të Tiranës në vitet ’80 dhe ish-am basador më vonë, ai më tregoi një histori familjare shumë interesante.Mbiemri “Erdogan” nuk duhet ta na ga bojë, ashtu që të kërkojmë njerëz me këtë mbiemër në fshatrat e Krajës. Deri në vitin 1934 banorët e Turqisë nuk kishin mbiemra. Në vitin 1934 Ataturku nxorri një li gj që i detyronte turqit të kishin mbiemra.

Me këtë rast familja e Ahmetit ka marrë mbiemrin “Erdogan”. Fjala “Erdogan” në turqisht do të thotë “njeri trim si ski fteri (fa lconi)”. Në shumë raste mbiemrat i vendosnin nëpunësit e zyrës së gj endjes c ivile, ose ndonjë zyrtar mbë shtetjen e të cilit e kishte personi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *