Erdogan Përgëzon Popullin Palestinez – “KUDSI Nuk Është Vetëm, Na Ka Mbrapa Neve Turqve 84 Milionësh”…

admin 0

Erdogan Përgëzon Popullin Palestinez – “KUDSI Nuk Është Vetëm, Na Ka Mbrapa Neve Turqve 84 Milionësh”…

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka deklaruar se vendi i tij, me gjithë popullsinë e saj prej 84 milionësh, do të vazhdojë të vëzh.gojë ngj.arjet që nd.odhin në Kuds, raporton Anadolu Agency (AA).
Duke folur pas një takimi të kabinetit në Ankara, Erdoğan u bëri thi.rrje K0mbeve të Bashk.uara (O.K.B), Këshillit të Sigurimit të O.K.B-së, Organizatës së Bashkëp.unimit Isl.amik (O.B.I) dhe org.anizatave të tjera ndërkombëtare të ndërmarrin ve.prime kun.dër sht.ypjes së pal.estinezëve, si dhe të K.udsit.
Erdoğan shtoi se Turqia do të japë mbështetjen e saj poli.tike dhe ush.tarake për përpj.ekjet ndërko.mbëtare në çlir.imin e K.udsit dhe për të mbr.ojtur popullin pal.estinez. Ai propozoi një komision të përbërë nga përfaqësues heb.renj, mus.limanë dhe të kri.shterë për të qeverisur K.udsin.

Duke e aku.zuar Izr.aelin si një “shtet t.err.orist” dhe për.cenimin e K.udsit, që konsiderohet si i shenjtë nga këto tre b.esime, Erdoğan tha se Izr.aeli po ashtu po b0mb.ardon “pa më.shirë” civ.ilët në G.aza.
Më tej, Erdoğan tha se ata që mbështesin vepr.imet izr.aelite në K.uds dhe G.aza do të hyjnë në histori si bashkëpunëtorë në vr.asjet e fëmijëve dhe në kr.imet kun.dër njerëzimit.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *