Fatos Nano po sht ëroi Metën me fjalët: Shko te zyra m err ta ngat qe ha rroi Monika Kryemadhi

admin 0

Fatos Nano po sht ëroi Metën me fjalët: Shko te zyra m err ta ngat qe ha rroi Monika Kryemadhi

Sot në ru brikën e “Di kur” do të kth ehemi 19 vite pas në kohën kur Fo rumi i Eur oso cialistëve fe stonte në Qe ndrën Kombëtare të K ulturës në Tiranë. Kr yetarja e L S I-së sot, Monika Kryemadhi, në atë kohë kr yetare e F R E S SH, kërcen dhe dë frehet me Fatos Nanon.
Ndërsa pë rballë tyre ndodhet pr esidenti i sotëm, në atë kohë kyeministër, Ilir Meta, si gurisht jo me li njat e ak tuale, por që herë pas here kthen kokën nga Nano dhe Kryemadhi. Meta i af ro h ej Nanos duke qe shur dhe Nano i thoshte shko te zyra se Monika ka ha rruar ta ngat aty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *