Franca Dhe Spanja Japin Pergjigjen ”E Papritur” Mbi Liberalizimin E Vizave Ne Kosove !!

admin 0


Franca Dhe Spanja Japin Pergjigjen ”E Papritur” Mbi Liberalizimin E Vizave Ne Kosove !!

Franca dhe Spanja japin pergjigjen ”e papritur” mbi liberalizimin e vizave ne Kosove !!
Përgjatë mbled,hjes së Komisionit për poli.tikë të jashtme të Parlamentit Evropian, ku u votuan amanda,mente të shumta në rapo.rtin për Kosovën të përgatitur gna Viola Von Cram,on, Franca, Spanja dhe shtete të tjer.a dolën kundër pro,ceseve të Kosovës.

Në mesi,n e shumë amendamenteve të propozua.ra në raportin për Kosovën, kishte edhe kërke,sa që të hiqet paragrafi, përm.es së cilit ftohen pesë vendet e BE-së, që nuk e kan,ë njohur Kosovën, ta bëjnë një gjë të t.illë. Një kërkesë të tillë kanë bë,rë sidomos deputetët nga Spanja dhe shtet.e të tjera, që ende nuk e kanë njohur pav,arësinë e Kosovës.
Kundër thirrj,es për liberalizimin e vizave u propozuan disa amend.amente nga disa deputetët të ekst,remit të djathtë, sidomos nga Franca.
Rezolutat e Parl,amentit Evropian shprehin qëndrime politike të këtij institu.cioni të BE-së, por nuk janë ligjëri,sht të obligueshme për vendet anëtare. Prandaj, edhe thirrjet e deritan..ishme të PE-së për njoh,jen e Kosovës nga pesë shtet.et e bllokut evropian si dhe ajo për liberalizimin e vizave, nuk kanë pa,sur ndonjë efekt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *