Gazeta Zvicerane ”Habit” Gjithe Ballkanin !! Keto Jane Fjalet Rrenqethese Qe I Ka Zvicra Per Vjosa Osmanin…

admin 0

Gazeta Zvicerane ”Habit” Gjithe Ballkanin !! Keto Jane Fjalet Rrenqethese Qe I Ka Zvicra Per Vjosa Osmanin…

Vizita në Zvicër e presi.dentes në detyrë të Republikës së Kosovës dhe krye tares së parla.mentit, Vjosa Osmani është pritur me shumë interes dhe me sim.pati nga homo logët e saj dhe nga mediat.
Kjo është parë, veç tje.rash edhe në praninë e konsi derueshme të mediave në konfe.rencën për shtyp që ajo e mbajti të mërkurën, pas takimit me krye.paralmentarin zviceran, Andreas Aebbi.
Ndërsa gazeta presti gjioze zvicerane Neue Zür.cher Zeitung (NZZ) e përshkruan me entuzi.azëm profilin e my safires së lartë nga Kosova.
Vjosa Osmani për.faqëson një fytyrë të freskët, befa suese, të shtetit më të ri në Evropë. Vizita në Bernë e pre.sidentes kosovare në detyrë të mërkurën rrit shpresat për një ka pitull të ri në marrë dhëniet kosovare-zvicerane, shkruan Georg Häs.ler Sansano, gazetar që më parë ka punuar si korre.spondent ballkanik për mediat zvice.rane.

Një anglishte e kulti vuar, me tingull amerikan, dekla.rata politikisht të mprehta, për mbajtjesore në vend të frazave të gjata, e arsi.muar mirë, e re, nënë e binjakëve: Vjosa Osmani nuk korre spondon aspak me stereo.tipin e politi kanit ballkanas, konstaton gaze.tari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *