Gjuriq:Ne për 24 orë mund ti zhd ukim shqiptarët

admin 0

She fi i Zyrës për Kosovën në Qe verinë e Serbisë, Marko Gjuriq, ka bërë një dekl aratë të fo rtë. Në se ancën e Komitetit të partisë SNS, në Çaçak, ai deklaroi se nuk pë rjashtohet mundësia e ndonjë konfl ikti të ar mat-osur me shqiptarët
Gjuriç de klaroi para au diencës në Qendrën Kulturore të Çaçakut se shqiptarët e Kosovës po p ërpiqen në çdo mënyrë të prov okojnë çdo lloj gjesti të Serbisë që do të ishte shka ktar për konf liktin e ar mat-osur.

“Ne duhet të jemi të parët për të mbro jtur vendin në r ast të një konf likti të ar mat-osur të mundshëm”, është shprehur ai.
Dhe thote qe pak me dasht i’a hu pim fa rën shqiptarëve per 24 ore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *