Gzimja nusja e Remzijes , ben veprim te pa hijshem te burri i saj !!!

admin 0

Gzimja nusja e Remzijes , ben veprim te pa hijshem te burri i saj !!!

Pasi që ka një për.kus.htim të madh tek vetja ajo gjithm.onë qënd.ron ak.tive duke u daIIuar në fo.rma të shumta, shkruan “Kosovarja”.
Me një kom.binim që ka bërë së fun.dmi, Gëzimja shihet e uIur në dho.mën e ndejes me një poz.itë jo të Iakm.ueshme.
Për më shumë, vIerësojeni.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *