Hashim Thaci Ne Dialog E Largoi Prefiksin E Serbise Dhe E Beri Kosoven Me Kod Telefonik Te Saj +383 – Cfare Beri Albin Kurti Ne Dialog?!

admin 0

Hashim Thaci Ne Dialog E Largoi Prefiksin E Serbise Dhe E Beri Kosoven Me Kod Telefonik Te Saj +383 – Cfare Beri Albin Kurti Ne Dialog?!

Thaçi në dia,log largoi prefiksin e Serbisë dhe e bëri Kosovën me kod tel,efonik të saj +383.Ishte e vendosur që prefi,ksi i ri i Kosovës të hynte në fuqi që më 1 Janar 2015 por për shkak të mosdako,rdësisë me Serbinë kjo u shty për në Gusht. Tashmë pas përf,undimit të Samitit të Vienës mbajtur këto ditë të fundit të nxeht,a të Gushtit ku në qëndër të disku,timeve ishin disa marrë,veshje mes Serbisë dhe Kosovës u arrit edhe kjo marr,ëveshje mjaft e rëndësi,shme për shqiptarët e Kosovës.
Zyrtarisht sh,teti më i ri Europian ka prefiksin e saj telefonik. Prefi,ksi është akorduar nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit(ITU) me ndërmjetësinë dhe garan,cinë e Austrisë. Ky i fundit që në verë,n e vitit që lamë pas kishte bërë përpjekje të shumta për hyr,jen në fuqi të këtij prefiksi që në Janar të këtij viti.Kodi telefonik i Koso,vës do të jetë +383. Si rezultat të gji,tha kodet aktuale përdorur nga operatorët mobil dhe fiks vendas do të zëven,dësohen nga prefiksi i ri telekonik. Aktualisht VALA ka kodin telefo,nik të Monakos +377, IPKO ka kodin telefo,nik të Sllovenisë +386 ndërsa telefonia fikse varej nga prefiksi i Serbisë +381. Që kë,to tre kode do të kalojnë në +383 ndërsa akoma nuk ka një afat ku e gjitha kjo do të ka,lojë në praktikë. Mbase mun,d të jetë data 1 Janar 2016 kësaj here.Dëmet e shkaktuar ndaj Kosovës nga marr,ja “me qira” e prefikseve të huaj llogari,tet të jetë në 200 milion Euro.

“Do të shuhen të gji,thë operatorët ilegal të telefonisë mobile dhe fikse të Serbisë në Kosovë, për he,rë të parë pas përfundimit të luftës në Kosovë më 1999”, thuhet në njof,timin për marrëve,shjen e Brukselit.Falë kësaj marrëveshje tashmë hapet rruga edhe për shte,tin e Kosovës që të anëtarësohet në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit me të drejta të plo,ta ashtu siç Shqipëria dhe çdo shtet i bo,tës. (PCWorld Albanian)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *