Jepet de klarata e fu qishme: “SHBA mb ështet Shqipërinë për an ëtarësim në BE”

admin 0


Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, ditën e sotme ishte e pra nishme në Ko nferencën “Ma rrëdhëniet shqiptaro-amerikane – Në të shk uarën, të ta shmen dhe të ardhmen”.
Në këtë ko nferencë Kim, foli për ra portet mes dy vendeve, ndërsa ka the ksuar se këto ra porte kanë ardhur duke u fo rcuar gjithnjë e më shumë në këto 30 vite.

Ambasadorja e SHBA më tej ka sht uar se Shtetet e Bashkuara mb ështesin sy nimin e Shqipërisë për an ëtarësim në Bashkimin Evropian, siç bënë edhe kur mbë shtetën kë rkesën e Shqipërisë për an ëtarësim në NA TO.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *