Këto Deklarata Kaq Të “Forta” Të Baton Haxhiut Për Vjosa Osmanin Po Dridhin Vendin. E Gjithë Vetëvendosja Në Këmbë

admin 0


Këto Deklarata Kaq Të “Forta” Të Baton Haxhiut Për Vjosa Osmanin Po Dridhin Vendin. E Gjithë Vetëvendosja Në Këmbë

Gazetari i njo.hur kos,ovar, Baton Haxhiu, ne emisionin e tij E verteta me fjale ka per.mbledhur disa ato qe ai i quan beteja te hum.bura te presidentes se re te Kosov,es, Vjosa Osma,ni.Haxhiu per mend ne fillim te videos, nisjen e karrieres se Osm,anit ne kabi.netin e ish-pr,esiden.tit te Kosoves, Fatmir Sejd,iu.Si shefe e kabi.netit, Osmani del ne pah ne dy momen te. Ne Uas,hington kur per kthen per presidentin Sejdiu dhe krye ministrin Hashim Thaçi ne konfe.rencen per medie me sekretaren Hillary Clinton dhe ne Hage si pjese e eki.pit qe mbron pava resine e Kosoves para Gjykates Nder kombetare te Drejtes,ise edhe pse draf.tin e mbrojtjes e kishin nder.tuar nder komb,etaret.Ai per mend edhe rastin e ish-presi.dentit Fatmir Sejdiu ne Gjy,katen Kushte.tutese te Kosoves.

Por ne Kosove, aj,o nuk arrin ta mbro.je ne Gjykaten Kushte tuese presidentin Fatmir Sejdiu. Per pasoje ai jep dore heqje nga ajo pozi,te. Vite me vone, ai e akuzon Osmanin per tradh.ti dhe marreveshje me Isa Musta,fen.Gaze tari Haxhiu, kete e ka ren.di,tur si disfaten e pare te Osmanit.Tutje per menden edhe zgjedhjet e vitit 2014 te ci.lat i fitoi PDK, ku Osmani garonte me LDKne per te marre nje ulese ne Kuven.din e Kosoves.Ate bote, partite tjera behen bashke dhe e sfi.dojne PDK-ne ne Gjykate Kush tetuese.Per faq,esuese te partive ne Gj,ykate Kush.tetuese e zgjed,hin Vjosa Osmanin, ku ajo serish humb ras,tin.

Ne rrugen e Vjosa Osmanit, Haxhiu per mend edhe votimin e saj kun,der Qeverise te cilen do ta udhe.heqte Isa Mustafa ne koa.licion me PDK,ne.Si.pas tij, ketu nis per plasja e saj me Mustafen.Si beteje te hum.bur te Osmanit, Haxhiu e liston edhe kandi daturen e saj per kryetare te LDK ne vitin 2015, e cila as nuk u mira.tua nga Kuve,ndi Zgj,edhor.Vjosa Osmani krye.tarin e e LDK, Isa Mustafen, e quan,te jo legjitim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *