Kina ”Çon Pesh” Gjithe Boten !! I Del Ne Krah Palestines Thote Se Amerika Eshte Shkaktar…

admin 0

Kina ”Çon Pesh” Gjithe Boten !! I Del Ne Krah Palestines Thote Se Amerika Eshte Shkaktar…

Nje zyr tare kineze te premten i akuzoi Shte.tet e Bashkuara per pengimin e opera.cionit te Kombeve te Bashkuara per uljen e tensioneve mes Izra.elit dhe palestinezeve, raportuan medi.et shteterore kineze.
Shumica e ane tareve te Keshillit te Sigu.rimit te Kombeve te Bashkuara kane shprehur shqete.sim per gjendjen dhe kane ker.kuar nga ky organ qe ta luaje rolin e vet ne ul jen e tensioneve, tha zedhenesja e Mini.strise se Jashtme te Kines, Hua Chunying, gjate nje konfe.rence te rregullt per gazetare.
Shumica e ane.tareve te Keshillit te Sigurimit te Kombeve te Bash.kuara kane shprehur shqetesim per gjen djen dhe kane kerkuar nga ky organ qe ta luaje ro.lin e vet ne uljen e tensioneve, tha zedhenesja e Mini.strise se Jashtme te Kines, Hua Chunying, gjate nje konfe.rence te rregullt per gazetare.

Ajo shtoi se Shte.tet e Bashkuara, fatkeqesisht, kane kunder.shtuar nje deklarate te per bashket gjate nje takimi emergjent te Kombeve te Bash.kuara te merkuren, shkruan televi.zioni kinez ne gjuhen angleze, CGTN.
Sipas disa buri.meve te cituara nga agjencia AFP, 14 nga 15 shtetet ane.tare te Keshillit te Sigurimit te Kombeve te Bashkuara e per krahen miratimin e nje deklarate te per bashket me qellim te uljes se ten.sioneve mes Izraelit dhe palestinezeve, ndersa vetem Shte.tet e Bashkuara ishin kunder saj.
Zedhenesja kineze tha se Shte.tet e Bashkuara kane qene indiferente ndaj vuajtjeve te pale.stinezeve, ndersa ne anen tjeter kane kemengulur qe te zhvi.llojne takime me aleatet e tyre per çesh tjen e pakicave ne Xinjiang.
Edhe jetet e pales.tinezeve jane te vlefshme, shtoi zedhe.nesja Chunying, duke i bere thirrje Uashin.gtonit qe ta perqafoje drejtesine gjate traj timit te kon.fliktit ne Gaza dhe Izrael.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *