Kjo Goitje Qe I Erdhi Kosoves Nga Irani Eshte Kulmi I Gjithckaje E Pa Pranueshme

admin 0

Kjo “Goditje” Qe I Erdhi Kosoves Nga Irani Eshte Kulmi I Gjithckaje. E Pa Pranueshme

Irani ku rrë s’do e nj oh Kosovën, ambasadori irani,an në Beograd: Serbi,në e kemi vend mik.Edhe pse vjen nga bota isl ami,ke, Irani vazhdon të refu,zoj njoh jen e Kosovës si shtet.E se nuk kanë ndër,mend ta bëjnë këtë e tha sot edhe amb,asadori iran ian në Beog,rad.Ir ani nuk ka asnjë pl,an ta njo hë Kosovën si sht et, në një të ar,dhme të afërt.Ambas adori iran,ian Rash id Hasa npur theksoi se ska njo hje se Repu blika Is lami,ke e konsid,eron Serbinë si një vend mik dhe se të dyja shtetet, sic u tha, janë res pektue,se të përpikta të së drejtës dhe norm,ave ndërk ombëtare.Sipas tij, raportet e Tehe ranit me Beogr,adin janë të mi ra dhe pa ndo,një pikë neg ative.“Ne e mbështe sim integri tetin terr,itorial të Serb isë dhe për këtë arsye, nuk e prano jnë pavar,ësinë e shpall ur njëa nshëm të Kosovës. Qëndr,imet tona parimor e do të mbesin të pand,ryshueshme”, theksoi Has anpur për radion “Beograd 1”, për cjellë Klankosova.tv.

Ai shtoi se Serbia gji thmonë tenton që të mos u bash,kohet rezol utave kundër Ir anit dhe të vot,ojë kund ër tyre. Hasa npur ka thënë që pla,net për mos njo,hje të Kosovës do t’i konf,irmohen perso,nalisht edhe presid,entit të Serb isë, Aleksandar Vuciq, gjatë një viz,ite që ky pri tet ta bëjë në Teh eran, për cfarë janë duke pu,nuar përfaq,ësuesit e dy vendeve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *