LAJM EKSKLUZIV | Qeveria Kurti Vendos Nje Ligj Te Ri Qe Po “Trondit” Gjithe Vendin. Ja Cfare Na Pret

admin 0


LAJM EKSKLUZIV | Qeveria Kurti Vendos Nje Ligj Te Ri Qe Po “Trondit” Gjithe Vendin. Ja Cfare Na Pret

Para disa di.tesh nga Minmistria e Drejte.sise kane njoftuar se eshte finmalizuar dhe pro.ceduar ne Qeveri koncept-dokumenti per konfis.kimin e pasurise se pa jusmtifikueshme.Konceptdokumenti parasheh qe hetmimi per pasu.rine e fituar ne menyre te palimgjshme, e cila duhet te justi.fikohet, te behet per 21 vje.tet e fundit, por ministria ka cekur qe qyte.taret e zakonshem nuk do ti perfsmhije.Zevendes ministri, Blerim Sallahu, ka konmfir muar qe ligji do te jete selektiv, i foku.suar jo tek krejt qytmetaret qe mund te kene per.fituar pasuri te paligjshme, por targmet e ka veç nje pjese te shoqe.rise kosovare.

Kurse Ehat Miftamraj, nga Insti.tuti i Drmejtesise se Kosove ka edhe verej.tje te tjera per aspekte shume me specifike te ke.tij lmigji dhe thote qe do ti per.fshije qytetaret.Ligji ne momentin qe mira.tohet nje ligj nuk mund te miratohet vetem per nje kate.gori te qytetareve ka karakter ndaj gjith.ave kategorive ne tere territorin keshtu qe sigurmisht do te per.fshi qytetarin me te thjeshte qe ska qene pjese e jetes pub.like, ka pasur biznmese ka pasur te ardmhur qe kane mun.dur te vine nga dimaspora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *