Lajm i Hidhur mbi familjen Thaci, a po i konfskohet pasuria Thacit !!

admin 0

Lajm i Hidhur mbi familjen Thaci, a po i konfskohet pasuria Thacit !!

Dy shtepite e ish Presi.dentit te Kosoves, Hashim Thaçi, vetura e toka qe kishte dekla.ruar ne Agjencine Kunder Korrup sionit mund te hetohen me nismen e Qeverise se udhe hequr nga Albin Kurti, per lu.ften kunder korrupsionit dhe konfis.kimin e pasurise se pa justifikueshme.
Thaçi ne Agjen.cine Kunder Korrupsionit, Presidenti i Kosoves, me 19 qer.shor te vitit 2020 ka deklaruar dy shtepi, njera trashe.gimi dhe prone e perbashket famil.jare ne vlere 80 mije euro dhe shtepia tje.ter ne vlere 350 mije euro, te cilen ende nuk e ka pa.guar te gjithen.

Pas kesaj, ai ka dekla.ruar nje toke bujqesore, trashegimi nga fami.lja vlera e se ciles arrin 180 mije euro dhe eshte pro.nesi e perbashket.
Nder kaq, Hashim Thaçi ka te dekla.ruar nje veture, Audi Q3 ne vlere 19 mije euro, e cila sipas dekla.rimit te pasurise eshte ne pro.nesi te bashkeshortes.
Para te gat.shme te mbajtura ne institucionet finan.ciare Thaçi se bashku me bashke shorten dhe djalin kane mbi 11 mije euro.
Ndersa dety.rime financiare Thaçi se bashku me bashke.shorten tij kane 10 mije euro, para te cilat i kane shfryte.zuar per blerjen e vetures, ne vitin 2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *