LAJM I HIDHUR/ Ministrja Donika Gervalla Nuk Po Ndalet Me “Goditjet” Ndaj UCK-Se. Kesaj Rradhe Po I Del Ne Mbrojtje Serbeve Dhe Romeve – E Pa Pranueshme Kjo Gje

admin 0

LAJM I HIDHUR/ Ministrja Donika Gervalla Nuk Po Ndalet Me “Goditjet” Ndaj UCK-Se. Kesaj Rradhe Po I Del Ne Mbrojtje Serbeve Dhe Romeve – E Pa Pranueshme Kjo Gje

Ministrja Gervalla, flet për gazetën zvicerane: Pas lufj,tës, ush tarj,ët e UÇK’së eIim, inuan serbë, romë dhe ish-ri valë të tyre.Minis trja e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla, e ka vazh duar dis kur,sin kun,dër UÇK-se, duke thënë se ishin anët,arët e kësaj force ush tjar,ake që kryen v ar,sje përgjatë kohës së paslufjy,tës. Sikurse në dekl aratat e mëhershme, edhe kësa,j here Gërvalla për medium,in zviceran ‘NZZ’ ka kër,kuar “drejtë,si për të gji,thë”.“Gervalla-Schwarz kërkon që shumë eIim, ini,jme të paslufjt,tës në vend të zgjidhen. Pas tërheq,jes së trupave ser be, ato u kryen krye,sisht nga anëta rët e UCK. Vi ktj,imat ishin kundë,rshtar,ët ser bë, romë dhe shqiptarë të UÇK-së”, thu het ndër të tjera në artik,ullin për mediumin zvic,eran, përcjell Gazeta Express.Siç përvij,ëzoh,et në arti kull, kryedipl,omatja kosovare fajin për mos-zgji,dhjen e raste,ve të eImi, nime,ve të paslufjt,tës ua lë gjh,yqës orit dhe push teteve të mëhershme, derisa ceket në të njëj,tin paragraf se kryemin istri Albin Kurti e ka kundërshtuar Gjh,ykat ën Speciale.
“Së bashku me të tjerët, unë kam kërkuar vazhd imisht që eImi, nim,et polit ike pas përfundimit të lufjy, tës të he ,tohen plotë sisht”, ka deklaruar Gërvalla-Schwarz për NZZ, deri,sa ka kërkuar drejt,ësi papërjas htimisht për shqip,tarë, se rbë e romë.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *