LAJM I MADH sapo erdhi per Kosoven – Vjosa Osmanit i vjen nje lajm shume i mire nga Brukseli ne lidhje me vizat

admin 0

LAJM I MADH sapo erdhi per Kosoven – Vjosa Osmanit i vjen nje lajm shume i mire nga Brukseli ne lidhje me vizat

Vjosa Osmanit i vjen një la jm i mirë nga Bruks eli për vizat.Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani ka ma,rrë një letër nga Presidentja e Komis ionit Evropian, Ursula Von Der Leyen.
Me të cilë,n ajo e ka uruar për dety rën dhe ka theksuar se është shumë inkura,juese kur një grua shër,ben në pozitën e presidentes.
Zonja Von Der Leyen, në letër, më tej ka shk ruar se perspe,ktiva kred ibile e BE-së për Ballkanin Perëndimor mbetet prior itet i Komi,sionit Evropian, duke pote,ncuar edhe pritsh,mëritë për një bashkëp unim në thellimin e marrëd,hënieve me BE-në. Ajo po ashtu the,ksoi rëndësinë e reform ave dhe procesit të di,alogut
Tutje, znj. Von Der Leyen, e ka pote ncuar rëndësinë e liberal,izimit të viz ave për qytet,arët e Kosovës, duke e konfir muar angazhi,min e Komisionit Evropian për a,vokim në drej,tim të marrjes së një vend imi po zit,iv nga ana e BE-së për liberal,izimin e viz,ave për qyt etarët e Republikës së Kosovës..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *