LAJM TRONDITES -U ndahen nga 18 mijë Euro të gjithë deputetëve si ‘Ndihmë’ për krizën e ……..

admin 0

LAJM TRONDITES -U ndahen nga 18 mijë Euro të gjithë deputetëve si ‘Ndihmë’ për krizën e ……..

-Që nga fillimi i vitit janë mb,ajtur vetëm 31 seanca, pagat e deput,etëve i kanë kushtuar buxhetit mbi 1 mil,ion eur,o. Që kur u betuan deputetët në shkurt të këtij viti, kjo sallë ishte më shumë e zbrazët sesa e mbushur.Kjo për shkak të pandemisë e cila pamundësoi, të mbahe,shin sean,cat që ishin planifik,uar. E kur ato thirreshin, shumë depute,të i boj,kotonin dhe salla zbrazej pasi në shumë raste nuk kishte kuorum…..,..,,.
-Që nga fill,imi i vitit janë mbaj,tur vetëm 31 seanca, pag,at e deputetëve i kanë kus,htuar bux,hetit mbi 1 milion euro. Që kur u betuan deputet,ët në shkurt të këtij viti, kjo sallë ishte më shumë e zbrazët sesa e mbushur.Kjo për shkak të pandemisë e cila pamu,ndësoi, të mb,aheshin seancat që ish,in planifikuar. E kur ato thirreshin, shum,ë dep,utetë i bojkotonin dhe salla zbrazej pasi në shumë raste nuk kishte kuor,um.,……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *