LAJMI FUNDIT/ Ndahet Dhimbje E Madhe Per Baton Haxhiun Perfundon Ne Gjykaten Speciale !! Ja Arsyet…?

admin 0

LAJMI FUNDIT/ Ndahet Dhimbje E Madhe Per Baton Haxhiun Perfundon Ne Gjykaten Speciale !! Ja Arsyet…?

LAJMI FUNDIT/ Ndahet dhimbje e madhe per Baton Haxhiun perfundon ne Gjykaten Speciale !! Ja Arsyet…?
Pas publiki,meve te dosjeve, ku cak ishte zyrtari i larte i LVV, Rexhep Se.limi, aktualisht i bur gosur ne Hage, Speci,aleja pranë Giykatës të Hagës, i ka bërë ft.ese Baton Haxhiut në cilësinë e të dysh,uarit për pengim dhe ndërh.yrje në drëjtesi.
Këtë lajm e ka bër.ë të ditur gazetari Milaim Zeka, i cili për,mes një statusi në profilin e tij në fac.ebook, kjo prokurori ka ndj,ekur më shumë shqëtesim bërjen publike të këtyre do.sjeve, publikimin e emrave të dëshmitarëve potenciale, duke e konsideruar kë,të “si pengim të hetimeve, dhe ndërhyrje në drej.tësi”, akuzë për të cilën po as,htu edhe Nasim Haradinaj dhe Gucati aktualisht gjend.en të bur gosur në Hagë.
Sipas buri,meve te kësaj prokurorie, vazhdon stat,usin gazetari Zeka, Baton Haxhiu e ka bërë “qëll.imshëm dhe me vetëdije të plotë” një ve.prim të tillë, pasiqë ai ka ndërhy edhe në të kaluarën në Trib,unalin e Hagës, ku me herët edhe është dënuar për një v.epër të tillë.Statusi i plotë i Milaim Zekës:

“Baton Haxhiu esh.te ftuar nga Gi ykata Speciale.Pas publikimeve te do,sjeve, ku cak ishte zyrtari i larte i LVV, Rexhep Selimi, aktu.alisht i burgosur ne Hage, Prokuroria Speciale pra,ne Gi ykates te Hages, i ka bere fte,se Baton Haxhiut ne cile,sine e te dyshuarit per pengim dhe nderhyrje ne drejtesi.Sipas bur,imeve shume te sigurta, kjo p okur,ori ka ndj.ekur me shume shqetesim berjen publike te ketyre dosj.eve, publikimin e emrave te deshmitareve potenciale, duke e konsideruar kete “si peng.im te hetimeve, dhe nderhyrj,e ne drejtesi”, akuze per te cil,en po ashtu edhe Nasi,m Haradinaj dhe Gucati aktualisht gjenden te bu go,sur ne Hage.
Sipas buri,meve te kesaj p okurorie, Baton Haxhiu e ka bere “qellim,shem dhe me vetedije te plote” nje v.eprim te tille, pas.iqe ai ka nderhy edhe ne te kaluaren ne Tribun.alin e Hages, ku me heret edhe eshte de ,unuar per nje veper te t.ille.Sipas gjasave, Haxhiu edhe mu,nd te ae rese tohet bazuar ne kete akuze, edhe pse pu.blikimet nuk jane bere ne terr.itor te Kosoves por te Shqiperise ne tent,ative per ti ikur legjislacionit Kosov.ar. Ama, Gi ykata Spe,ciale ka mandat jo vetem mbi territorin fizik te Koso.ves, por mbi çdo person, akt apo ve,per kudo qe ajo konsumohet ne l.idhje me kri met e supozuara te lut,fes mbi te cilat ajo ka ma,ndat.“


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *