LAJMI FUNDIT/ Pas Shume Kohesh Ne Heshtje Hashim Thaçi Dhe Kadri Veseli E Japin Urdherin Se Kush Do Te Behet Kryetari I Ri I PDK-Se. URIME

admin 0

LAJMI FUNDIT/ Pas Shume Kohesh Ne Heshtje Hashim Thaçi Dhe Kadri Veseli E Japin Urdherin Se Kush Do Te Behet Kryetari I Ri I PDK-Se. URIME

“Urdhri ka ar,dhë nga Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli”, ky është kryet,ari i ri i PDK-së.Më 3 korrik, Partia Demokratike e Kosovës do ta zgjedh krye,tarin e ri, i cili në këtë pozitë do ta pasojë Kadri Veselin, i cili po qëndron i bj,ur ghos ur në Hagë, ku ndër tjerash a kj,uzo het edhe për zhdu kje,n e anëtarëve të LDK-së.Tashmë zyrtarisht, vetëm deputeti Memli Krasniqi është ai i cili e ka shpall kandia,turën e tij për kryetar të PDK-së.“Jam plotësisht i bindur që së bashku do ta ndërt,ojmë profilin dhe ekipin që na duhet, për t’i dhënë Kosovës dhe qytetarëve të saj një adresë të mirëf,illtë politike, për të cilën ata kanë shumë nevojë. Jam më se i vendo,sur që së bashku ta çlirojmë potencialin e demokr,acisë, merit okracisë dhe përku,shtimit, që PDK-ja të jetë derë e hapur për gjith,secilin që do dhe ka çfarë t’i japë vendit, shoqërisë dhe institu,cioneve shtetërore”, tha Krasniqi.“Për këtë rrugëtim, unë jam tejet kr,enar. E di që të ecësh pas hapave të dy liderëve tanë, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, nuk është e lehtë. Përkundrazi, është përgj,egjësi shumë e madhe”, deklaroi ndër tjerash Memli Krasniqi pasi shpa,lli kandidaturën e tij për krye,tar të PDK-së.
E sipas anali stit po litik, Faton Mehmeti, Memli Krasniqi do të jetë kryetari i ri i PDK-së. Sipas tij, kjo do të ndo,dhë më urdhër të Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit.“S’ka dyshim, Memli Krasniqi do të jetë kryetar i ri i PDK-së, tanimë poth,uajse ka mbetur vetëm t’i bëhet amini, sepse urdhri nga Kadriu dhe Hashimi ka mbërritur në zyrat e part,isë”, thotë Mehmeti.Ai shton se në PDK do të shpër,thejnë pë rplas,je të mëdha pas kuvendit zgjedhor.“Natyrisht se do të ketë pë rplas,je, ka tri grupe që janë në konfro,ntim me njëra tjetrën, dhe të cilat mezi po presin për të shfaqur secila nga ato forcën e tyre. Megjithatë kjo nuk e ndry,shon faktin se Memli do të jetë kryetar, pro pritet të ketë do rëheqje të shumta, kryesisht të atyre që janë moti në parti, e të cilët do të ndje,hen se nuk janë të përfshirë sa duhet në strukt,urat vendimmarr,ëse”, shprehet Mehmeti për “Bota sot”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *