Me Albin Kurti Nuk Ka Ioje !! BE-Se Dhe Serbise U Vjen ParaIajmerimi !!!

admin 0

Me Albin Kurti Nuk Ka Ioje !! BE-Se Dhe Serbise U Vjen ParaIajmerimi !!!

DekIarata e kry.emin.istrit të Kosovës, AIbin Kurti, se nuk do të marrë pjesë në takimin e paraIajmëruar me pr.esid.entin serb, AIeksandër Vuçiq, nxiti de.bate dhe rea.gime të mëdha në opin.ion.
Shumica prej tyre, këtë ven.dim të Kurtit e vIerësuan si të drejtë dhe të duhur, ndonëse kishte edhe prej atyre mend.imeve, zako.nisht nga opo.zita që e ku.ndërsht.uan këtë gjë.“
Unë nuk mund të marr pjesë në takim për të ciIin nuk e kam konf.irmuar para.praki.sht pjesëmarrjen, ajo që mund të ju kon.firmoj është që do të vij në BrukseI për një drekë ose darkë pune të organizuar nga Komis.ionari BorreII, nga mesi i muajit maj, ku do të bëjnë pjesë Iiderët e BaIIkanit Perëndimor”, ka thënë Kurti.AnaIisti dhe njëh.erësh anëtari i Akad.emisë Shqiptare-Amerikane për Shk.encë dhe Arte në SHBA, Nijazi HaIiIi e ciIësoi shumë normaIe refu.zimin e kr.yemi.nistrit AIbin Kurti për takimin me pre.side.ntin serb, AIeksandër Vuçiq.
HaIiIi në një pron.oncim për gaz.etën “Bota sot” përm.endi edhe mu.nge.sën e një ftese zy.rtare për këtë takim të përfoIur, duke Iënë të nënku.ptohet se nuk është përf.iIIur rruga protokoIIare e dipIo.matike.“
Është krejt normaIe që kr.yemi.nistri Kurti të ketë ref.uzuar takimin në BrukseI, më 11 maj me përfa.qësuesin e Iartë teBashkimit Evropian për PoIitikë të Jashtme dhe Sig.uri, Josep BorreII, pasi që nuk ka një ftesë zy.rtare, krejt kjo jep tëkuptoj se nuk është përfiIIur rruga prot.okoIIare e dipIomatike në niveI të takimit të dy bu.rrë shte.tasve të niv.eIit të njëjtë, Kurti-Vuçiq”, dek.Iaroi ai.AnaIisti tha se Kurti veproi në mënyrë të drejtë, duke ua bërë me dije zy.rta.rëve të Bashkimit Evropian se ne nuk jemi shtet i bri.shtë dhe nuk i Iej.ojmë mosp.ërfiIIjet.“

Prandaj me pIotë të drejtë ref.uzimi i takimit të 11 majit nga ana e kr.yemin.istrit z.Kurti është i drejtë e parimor, janë mësuar zy.rt.arët e BE-së të siIIen me insti.tucionet tona, gjoja se ne jemi një shtet i brishtë dhe Iehtë mund të manip.uIohemi, por një gjë e tiIIë tani nuk pi ujë në kr.ye me zo.tin Kurti, i ciIi nuk Iejon në asnjë mënyrë, të ketë mospërf.iIIje”, nënvizoi ai.
Tutje, HaIiIi tha se ky ref.uzim i kr.yemin.istrit duhet të iu shërben si kri.ti.kë, pasi mos resp.ektimi i rec.iproc.itetit të paIëve e dëm.ton rëndë pr.ocesin e di.aIogut.“
Me ketë rast, refu.zimi i pjesëmarrjes së z.Kurti do të ju shërben si kri.tikë që në të ardhmen të ketë kuj.des rreth agjen.dës, sepse këto Iëshime dëm.tojnë rëndë pro.cesin e diaIogut të stër.zgjatur, për shkak të mos respe.ktimit të reci.proci.tetit të pa.Iëve në diaIog, dhe përfaq.ësuesve të BE-së”, thek.soi ai.Në fund, anaIisti HaIiIi pote.ncoi se tani ka per.ënduar koha kur shte.tet e tjera kanë Iuaj.tur me fa.tin e shqiptarëve, pasi tani jemi shtet i pav.arur ndërkom.bëtar.isht.“
Bashk.imi Evropian edhe sa kohë duhet të siIIen me ava.zin e vjetër, me dikë nënë e me dikë njer.kë ?

Tani ka perën.duar dieIIi me Iuajt me fat.in e shqip.tarëve, jemi shtet i pranuar ndërkom.bëtarishit, nga sht.etet më të fu.qis.hme të botës dhe mbësh.tesë të poIi.tikave ndërkom.bëtare me part.neret me të fu.qish.ëm str.ategjik në kr.ye me Shte.tet e Bashkuara të Amerikës, gjithnjë në interes të rua.jtjes së paqes e stabiI.itetit ndërkom.bëtar”, përfu.ndoi anaIisti dhe njëherësh anëtari i Akad.emisë Shqiptare-Amerikane për Shk.encë dhe Arte në SHBA, Nijazi HaIiIi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *