MerkeI nëse us htarët serb kalojnë vetëm një me tër në Kosovë, us htria gjermane do të go das

admin 0

MerkeI nëse us htarët serb kalojnë vetëm një me tër në Kosovë, us htria gjermane do të go das

Ka nceIarja gjermane, AngeIa MerkeI, i ka ko munikuar Serbisë se vetem nje ha p nese kalon gja ndermeria seber ne te rritorin te Kosoves, us htria gjermane nuk do te ku rsej. “Nuk jemi te in teresuar per l uftë, por ne ve na in tereson qe ba llkani te je të në p aqe “Nuk du am pë rseri l uftë mi di s Kosovës dhe Serbisë, pasi mu nd te de stabilizohet ra joni, por ne jemi te ga tshem per te ve pruar nëse kjo fi llon”.
Ka nceIarja gjermane, AngeIa MerkeI, i ka ko munikuar Serbisë se vetem nje ha p nese kalon gja ndermeria seber ne te rritorin te Kosoves, us htria gjermane nuk do te ku rsej. “Nuk jemi te in teresuar per l uftë, por ne ve na in tereson qe ba llkani te je të në p aqe “Nuk du am pë rseri l uftë mi di s Kosovës dhe Serbisë, pasi mu nd te de stabilizohet ra joni, por ne jemi te ga tshem per te ve pruar nëse kjo fi llon”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *