Miku Me I Madh I Kosoves Presidenti Biden Me 200 Milionë Dollarë Nga Buxheti I SHBA-Ve Per Kosoven, Serbet Po “Shkulin Floket” – Reagimi I Vuciq Do Ju Lë Gojëhapur

admin 0

Miku Me I Madh I Kosoves Presidenti Biden Me 200 Milionë Dollarë Nga Buxheti I SHBA-Ve Per Kosoven, Serbet Po “Shkulin Floket” – Reagimi I Vuciq Do Ju Lë Gojëhapur

Bi den në kërkes,ën bu,xhetore drejtuar Sen atit i kërkon edhe 200 milionë dollarë për Kosovën.Korp,orata e Sfidave të Mijëvje çarit (MCC), e ka konfi,rmuar se në kërkesën që iu është adresuar për bu xhetin vjetor të 2022’ës nga pre sidenti i SH BA’së, Joe Bi den, janë edhe 200 mili,onët të cilat janë parë të nevoj,shme për shtyerjen për,para të projekteve ameri,kane në Kosovë.Në dok,umentin Justi,fikimi i Bu xhetit të Kon,gresit për 2022, të pu,blikuar nga MCC’ja, thuhet se Kosova nëpër mjet zhvill,imit të sektorit të gazit dhe bur,imeve të ripër,tërishme, do tentohet të lehtës,ohet mbës,htetja e kosova,rëve në qymyr.“MCC dhe Qev,eria përfu,nduan studimet në vitin 2020 për të vler,ësuar tre projekte të pro pozuara: zhvi,llimin e sektorit të ga,zit natyror të Kosovës, kr,ijimin e rezer,vave të ener gjisë për bala,ncimin e sist emit të ener,gjisë dhe përmirë,simin e shpë,rndarjes së energjisë ele ktrike. Pas rishi,kimit të rezult,ateve të studi meve, Qeveria kërkoi të shkojë pë,rpara me zhvillimin e sek torit të gazit dhe krijimin e re zervave të ener,gjisë me synimin për të le,htësuar integri min e burim,eve të rinovueshme, lehtësimin e var ësisë së Kosovës nga qymyri dhe arr,itjen e qëll imeve të dekarbo,nizimit”, thuhet në dokument.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *