Milaim Zeka: Na Kosovarët jena rritë me këngët e Cecës dhe Draganës

admin 0

Milaim Zeka: Na Kosovarët jena rritë me këngët e Cecës dhe Draganës

Sot gj atë ditës është bërë v irale një video nga pl azhi i Gj iri të Lalëzit të cilën u nd ëgjua mu zikë serbisht e cila ngj alli re agime të shumta por një gjë të ti llë nuk e ka ku ndërshtuar ga zetari Milaim Zeka i cili në pë rmjet një postimi në rrj etin so cial fa cebook tha se ne shqiptarët e Kosovës jemi rr itur me këto kë ngetare,
Momente kur këngëtarja n acionaliste serbe është dë gjuar në pl azhet e Shqipërisë janë r egjistruar edhe në të ka luarën.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *