MINUTA E FUNDIT/ Shpiunit Shkelzen Gashi nuk po i mjafton me hedhe poshte UCK-ne por tani po kapet edhe me Xhamine Qendrore ne Prishtine – “Ndertimi i asaj Xhamie KATASTROFE”

admin 0

MINUTA E FUNDIT/ Shpiunit Shkelzen Gashi nuk po i mjafton me hedhe poshte UCK-ne por tani po kapet edhe me Xhamine Qendrore ne Prishtine – “Ndertimi i asaj Xhamie KATASTROFE”

Ish-këshill,tari i Albin Kurtit: Ndërtimi i xha mi,së te Posta kata stro,fë, është dashur në vend të Radio Kosovës.Ish-këshilltari i kryemi,nistrit Albin Kurti, Shkëlzen Gashi, ka kri,tikuar vendin ku po ndërt,ohet Xha mi,a Qendrore në Prishtinë duke thënë se ësh,të dashur të implem,entohet plani i arki,tektes së famshme Zaha Hadid për t’u ndërt,uar në vendin e Radio Kosovës.Ai tha se xha m,ia e ndërtuar në këtë pje,së do të ishte mirë edhe për treg,imin e toler,ancës fe tar,e sepse do të mund të foto,grafohej bashkë me ka tedr,alen dhe ki sh,ën or todo,kse.“Me ndër,tu xha mi në ob,orr të ndërtesës të madhe të PTK-së në Prishtinë është shumëd,imensionali,sht kata stro,fë. Në fakt, kudo në qendër të Prishtinës me ndërtu xha mi të re, për pa rrëzu parap,rakisht diçka të vjetër, kish,te me qenë ekstra-ultra-super ka,tastr ofë”.
“Sugjerimi im prej fill,imit ka qenë me e rrë zu ndërt,esën e Radio Kosovës dhe aty me e ndërtu xham,inë sipas planit të arki,tektes Zaha Hadid. Me një të shkre,pne të aparat,it i rrokim: ki sh,ë or todo,kse–xha mi–ka tedr,ale ose ka tedr,ale–xha,mi–ki sh,ë or tod,okse, pra kahdo që ta sill,ësh, xha mi,a në mes Kështu edhe dë,shmojmë se jemi qyte,t i to leran,cës ndërfe tar,e ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *