MINUTA E FUNDIT\\Ky Skenar “TRONDITËS” Mund Ti Ndodhë Albinit Dhe Vjoses Për Ta Rrëzuar Qeverinë KURTI 2

admin 0

MINUTA E FUNDIT\\Ky Skenar “TRONDITËS” Mund Ti Ndodhë Albinit Dhe Vjoses Për Ta Rrëzuar Qeverinë KURTI 2

Ish-deputetët e komunitetit rom, egjiptas dhe boshnjak, Albert Kinolli, Veton Berisha dhe Duda Balje të cilët nuk ar ritën të fitojnë ulëse në Kuvend thanë për Ga zetën Express se të drejtën e an kimimit do ta va zhdojnë deri në Gjy katë Ku shtetuese.Sipas Veton Berishës nga komuni teti egjiptian, nëse an kesa e tyre shkon deri në Ku shte tuese atëherë janë të bi ndur që rastin do ta fitojnë por që do të ketë mundë.si që sërish të rrë zohet qe veria shka ku i depu tetëve jo leg jitimë.Komu nitetet jos humicë sot kanë do rëzuar ankesë në PZ AP lidhur me vo tat, sipas tyre, të orke struara nga Lista Serbe për par titë boshnjake dhe rome.
Për faqësuesit politikë të komunitetit boshnjak, rom, as hkali dhe egjiptas preten dojnë se partia boshnjake “Komu niteti i Bashkuar Adrijana Hoxhiq” dhe In iciativa Rome kanë si guruar vo ta në zgjedh jet e 14 shku rtit, me ndihmën e Listës Serbe.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *