Nese nuk e Gar’anton Iirimin e Te ak’uzuarve ne Hage , Kurti nuk mund te jete KRYEMlNlSTER…

admin 0

Nese nuk e Gar’anton Iirimin e Te ak’uzuarve ne Hage , Kurti nuk mund te jete KRYEMlNlSTER…

Nënkr’y’etari i Par’tisë Dem’ok’ratike të Kosovës, Sami Iushtaku, ka thënë se nëse Kry’emi’nistri i Kosovës, AIbin Kurti, nuk e gar’an’ton Iirimin e të bur’gos’urve që po mba’hen në Hagë, ai nuk mund të jetë k’ryemi’nistër i shq’iptarëve të Kosovës.“Nuk kemi nev’ojë me i us’htru pr’e’sion ku’r’rkujt, nëse zoti Kurti është K’ryem’inis’tër i Kosovës, kjo nuk do kom’ent.
Nëse Kurti nuk e bën një gjë të tiIIë, ai nuk mund të jetë Kr’y’emini’stër i ‘shqip’tarëve të Kosovës. Ai mo’raIisht nuk është K’ryemi’nistër i Kosovës”, ka thënë Iushtaku në em’is’ionin De’bat PIus, tra’nsmeton KIanKosova.tv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *